Citimi sipas formatit IEEE

Ekipi i Busullës

184 artikuj

242 ndjekës

Ieee citation

Formati IEEE (sipas Institutit të Inxhinierëve Elektrikë dhe Elektronikë, një organizatë profesionale që mbështet shumë degë të inxhinierisë, shkencave kompjuterike dhe teknologjisë së informacionit) është një format i pranuar gjerësisht për të shkruar letra kërkimore, zakonisht të përdorura në fusha teknike, veçanërisht në shkencat kompjuterike. 

Ky format përfshin citime në tekst, të numëruara në kllapa katrore, të cilat i referohen citimit të plotë të listuar në listën e referencës në fund të faqes.

Citimet në tekst

Në citimin e tekstit nuk është e nevojshme të përmendni emrin e një autori, faqet e përdorura, ose datën e publikimit. Në vend të kësaj, duhet t'i referoheni burimit me një numër në një kllapë katrore, p.sh. [1], i cili pastaj do të korrespondojë me citimin e plotë në listën tuaj të referencës.

Vendosni citate brenda rreshtit të tekstit, para çdo pikësimi, me një hapësirë përpara kllapës së parë. Numëroni burimet tuaja siç ju i citoni në dokument. Pasi të keni referuar një burim duke i dhënë atij një numër, vazhdoni ta përdorni atë numër kur e përmendni atë burim në të gjithë dokumentin.

Kur citojmë burime të shumta në të njëjtën kohë, metoda e preferuar është të rendisni çdo numër veç e veç, në kllapa të veta, duke përdorur numra me presje, si të tillë: [1], [3], [5] ose [1] - [ 5].

Shembuj të citimeve në tekst:

 •  "... fundi i linjës për kërkimin tim [13]."
 • "Kjo teori u prezantua së pari në vitin 1987 [1]."
 • "Scholtz [2] ka argumentuar se ..."
 • "Disa studime të kohëve të fundit [3], [4], [15], [16] kanë sugjeruar që ...."
 • "Për shembull, shih [7]."

Referencat

Në faqen e fundit të punimit tuaj që quhet "Referencat" duhet t’i listoni të gjitha burimet që keni përdorur. Burimet në këtë faqe listohen numerikisht. Lista juaj e referencës duhet të jetë e dejatuar mjaftueshëm që nëse dikush e lexon punimin tuaj mund ta identifikoj dhe gjej materialin që ju keni referuar.

Disa gjëra që duhet t’i dini:

 • Rendisni referencat majtas;
 • Shënoni numrin e referencës në anën e majtë të saj brenda kllapave katrore;
 • Duhet të jetë një hapësirë para referencës, dy hapësira pas çdo reference të re.

Shembuj të referencave:

 • Libër

[Numri i referencës] Inicialet e autorit. Mbiemri i autorit, Titulli i Librit, botimi (nëse jo i pari). Vendi i botimit: Botues, Viti.

 • Libër elektronik

[Numri i referencës] Inicialet e autorit. Mbiemri i autorit. (Viti, Dita Muaji). Titulli i Librit (edicioni) [Lloji i mediumit]. Në dispozicion: URL

Shënim: Nëse e-libri është një ekuivalent i drejtpërdrejtë i një libri të shkruar, p.sh. në formatin PDF, ju mund ta referoni atë si një libër të shkruar.

 • Artikulli i gazetës

[Numri i referencës] Inicialet e autorit. Mbiemri i autorit, "Titulli i artikullit", Titulli i revistës, numri i vëllimit, numri i lëshimit, numrat e faqeve, Muaji, Viti.

 • Raportet

Shënim: Forma e përgjithshme për të përmendur raportet teknike është të vendosni emrin dhe vendndodhjen e kompanisë ose institucionit pas autorit dhe titullit dhe numrin dhe datën e raportit në fund të referencës. Nëse raporti ka një numër vëllimi, shtoni atë pas vitit.

[Numri i referencës] Inicialet e autorit. Mbiemri i autorit, "Titulli i raportit", Emri i shkurtuar i kompanisë., Qyteti i kompanisë., Shteti, Raporti ,numri, viti.

 • Dokumente Online

Shënim: Nëse jeni duke përdorur dokumente të tilla si një raport, letër konferencë, standard, patentë ose tezë në internet dhe nëse ekziston si formë e printimit ekuivalente, pra me të njëjtin format mund t'i referoheni si version i shtypur. Nëse është online, mund të bëni modelin standard të referencës një version elektronik duke shtuar llojin e materialit në kllapa katrore.

Shembull: [Online] pas titullit të dokumentit. Nëse nuk ka titull të veçantë të dokumentit, mund ta vendosni këtë pas numrit të dokumentit (p.sh. numri i patentës). Në fund të referencës shtoni: Available: URL.

 • Faqet e internetit

Shënim: Përfshini sa më shumë informacione kyçe që mund të gjeni për një faqe interneti. Nëse një faqe interneti nuk ka autor personal, ju mund të përdorni një autor të korporatës. Në mungesë të kësaj, ju mund të përdorni ose Anon(për anonim) ose është e lejueshme të përdoret titulli i faqes.

[Numri i referencës] Inicialet e autorit. Mbiemri i autorit. (Viti, Muaji Dita). Titulli i faqes së internetit [Online]. Në dispozicion: URL

Referencat:

 https://pitt.libguides.com/citationhelp/ieee

http://www.bath.ac.uk/publications/library-guides-to-citing-referencing/attachments/ieee-style-guide.pdf


Shkarko PDF