Kushtet dhe kriteret për të fituar bursë në Universitetin e Prishtinës (Viti Akademik 2017-18)

Ekipi i Busullës

184 artikuj

243 ndjekës

8. scholarship

    Sikurse çdo universitet tjetër edhe Universiteti i Prishtinës ka disa kushte dhe kritere që duhet plotësuar për të fituar bursë.

Kushtet dhe kriteret

Për fitimin e bursës së MASHT-it, kandidatët duhet t'i plotësojnë këto kushte dhe kritere bazë:

 • Të jenë shtetas të Republikës së Kosovës;
 • Të kenë notën mesatare të studimeve së paku 9.0;
 • Të kenë përfunduar vitin e parë të studimeve në nivelin BA ose MA;
 • Të jenë studentë të këtyre fushave të studimit: Bujqësi dhe Veterinari, FSHMN, Mjekësi, Teknik, Shkenca të aplikuara, Edukim dhe Arte.

Kategoritë e studentëve që kanë përparësi në kushte të barabarta me studentët e tjerë:

 • Fëmijët e dëshmorëve të luftës së UÇK-së;
 • Invalidët e luftës së UÇK-së dhe fëmijët e tyre;
 • Veteranët e luftës së UÇK-së dhe fëmijët e tyre;
 • Fëmijët e të zhdukurve të luftës;
 • Fëmijët e familjeve që janë përfitues të skemave sociale;
 • Fëmijët e ish të dënuarve, të burgosurve dhe të përndjekurve politik;
 • Fëmijët të cilët janë më tepër se një student nga një familje;
 • Rregullat e përcaktuara në kategoritë e studentëve me përparësi në kushte të barabarta nuk vlejnë për studentët me aftësi të kufizuara.      

Dokumentacioni që kërkohet:

 • Kërkesa/aplikacioni nga MASHT, i cili mund të shkarkohet në linkun për bursë drejtuar MASHT-i;  http://masht.rks-gov.net/apliko-per-burse
 • Certifikata e lindjes origjinale;
 • Vërtetimi i statusit të studentit i vitit akademik 2017-2018;
 • Certifikata e vërtetuar e notave nga fakulteti për dy nivelet e studimit (BA dhe MA), me notë mesatare të cekur;
 • Kopja e letërnjoftimit;
 • Konfirmimi nga banka për xhirollogarinë bankare e cila llogari duhet të jetë aktive;
 • Kandidati i cili aplikon duhet të jetë posedues i llogarisë bankare.

Të gjitha dokumentet që kërkohen me UA. 14/2017, duhet të jenë origjinale dhe të lëshuara nga organet kompetente.

Referencat:

http://masht.rks-gov.net/uploads/2018/01/konkursi-per-bursa-te-sudenteve-2017-2018.pdf

Shkarko PDF