Realizimi i studimit gjurmues me nxënësit e shkollave të mesme profesionale në regjionin e Pejës

Ekipi i Busullës

184 artikuj

238 ndjekës

Picture1

Në kuadër të projektit "Zhvillimi i shërbimeve të orientimit në karrierë dhe ndërmarrësisë për të rinj" mbështetur nga Solidar Suisse, u zhvillua pyetësori që do të shërbej për realizimin e studimit gjurmues me nxënës të shkollave të mesme profesionale në regjionin e Pejës. 

Qëllimi i këtij pyetësori është të zhvillohet një studim gjurmues për të përcjellur tranzicionin e nxënësve të klasës së XII-të në studime të larta apo tregun e punës.

Pyetësori mund të gjendet në link-un në vijim: forms.gle/FVDM1QFpRy5numPt8  


Shkarko PDF