Realizimi i studimit gjurmues me nxënësit e shkollave të mesme të ulëta në regjionin e Pejës

Ekipi i Busullës

184 artikuj

242 ndjekës

Picture1

Në kuadër të projektit "Zhvillimi i shërbimeve të orientimit në karrierë dhe ndërmarrësisë për të rinj" mbështetur nga Solidar Suisse, u zhvillua pyetësori që do të shërbej për realizimin e studimit gjurmues me nxënës të shkollave të mesme të ulëta në regjionin e Pejës. 

Qëllimi i këtij pyetësori është të zhvillohet një studim gjurmues për të përcjellur tranzicionin e nxënësve të klasës së IX-të në shkollim të mesëm.

Pyetësori mund të gjendet në link-un në vijim: https://forms.gle/umwQjub88ML9nzh26  

Shkarko PDF