Zhvillimi i shkathtësive për incizim dhe montim të videove, punë ekipore dhe komunikim

Ekipi i Busullës

184 artikuj

242 ndjekës

Pic

Ky modul përmban shpjegim për procesin e krijimit të një video-interviste nga përgatitja për intervistë deri te editimi i videos dhe finalizimi i saj.

Moduli është zhvilluar nga Fondacioni Kosovar për Zhvillim të karrierës – KCDF në bashkëpunim dhe me mbështetjen e programit “Përkrahje adoleshentëve  pas mësimit të rregullt” – ASSET, të financuar nga USAID.

Ky modul është financuar nga populli amerikan përmes Agjencionit të SHBA-së për Zhvillim Ndërkombëtar (USAID Kosovë), në kuadër të Programit ‘Përkrahje Adoleshentëve pas Mësimit të Rregullt’ të USAID-it të cilin e zbaton Qendra për Arsim të Kosovës (KEC) në partneritet me FHI 360 dhe Crimson Capital Corp.

Pikëpamjet e autorit të shprehura në këtë modul nuk i reflektojnë medoemos pikëpamjet e Agjencionit të Shteteve të Bashkuara për Zhvillim Ndërkombëtar apo të Qeverisë së Shteteve të Bashkuara.

Shkarko PDF