Interview

Agjent/-e i/e talentëve

Shkollimi

Shkolle e mesme profesionale

Aktualiteti

Mesatarisht

FUSHA E EDUKIMIT

Shërbime

Paga

350 - 550

IVAP

I

0%

V

0%

A

0%

P

0%

Video player f5063d6e0c59efaf9c3956886495753a8bdf13f1e17c6ce0d0da7a1c838da2b3

Përmbledhja

Agjentët e talentëve përfaqësojnë artistë, atletë, autorë dhe performues. Ata organizojnë audicione dhe shfaqje për të zgjedhur talentin më të përshtatshëm për të marrë pjesë në skenë, radio, TV, ose prodhime filmash. Ata promovojnë klientët e tyre, lidhin kontrata me punëdhënësit e ardhshëm dhe negociojnë kontrata me ta.

Aktivitetet

 • Gjetja dhe përzgjedhja e performuesve për role të caktuara
 • Ndërlidhja ndërmjet artistëve, drejtorëve dhe agjentëve
 • Negocimi i kontratave mes artistëve dhe kompanive prodhuese
 • Organizimi dhe dizajnimi i audicioneve për talente të ardhshme
 • Përgatitja e artistëve për audicione duke ofruar skripta dhe informacione rreth roleve
 • Rishikimi i rezymeve, videove dhe fotove të performuesve për të vendosur se kush do të marrë pjesë në audicione.

Njohuritë dhe shkathtësitë
që kërkohen

 • Të kenë njohuri për teoritë dhe teknikat për të krijuar vepra muzikore, valle, dramë, skulptura dhe arte pamore
 • Të kenë njohuri për administrim të biznesit, menaxhment, komunikim dhe media
 • Të kenë shkathtësi të komunikojnë në mënyrë efektive
 • Të jenë të aftë të udhëheqin, monitorojnë dhe vlerësojnë performancën e individëve
 • Të jenë të aftë të ofrojnë një numër idesh për një temë apo situatë të caktuar
 • Të jenë të aftë të identifikojnë dhe zgjidhin probleme komplekse.

Kushtet e punës

Agjentët e talentëve mund të punojnë për një agjenci talentesh ose në mënyrë të pavarur. Ata punojnë me orar të gjatë e ndonjëherë edhe gjatë natës apo në vikend dhe shumicën e kohës e kalojnë në takime duke krijuar lidhje me klientë dhe negociuar kontratat me ta. Ata gjithashtu marrin pjesë në audienca, shfaqje apo evente të tjera të veçanta.

Veglat e punës

Meqë puna e agjentëve të talentëve kërkon të mbajnë kontakte me klientët e tyre, ata përdorin telefona, kompjuterë, makina faksi etj., si dhe automjete në mënyrë që të vizitojnë klientët e tyre. Ata gjithashtu duhet të jenë të informuar për pajisjet si kamera, DVD, skanerë etj.

Shkollimi dhe trajnimet e domosdoshme

Për t'u bërë agjent/-e i/e talentëve, nuk ka nevojë për një kualifikim formal, por shkathtësitë e komunikimit dhe rrjetëzimi mund të ndihmojnë të fitojnë besimin nga klientët.Sugjero

Question icon 1a89e6e96d075823879c42a7031c658cf904d9a446aae9526f8ca1af79bda115

Cila është ideja juaj?


Deshironi të korigjoni ose shtoni diqka?