91892 004 821cad91

Antropolog/-e

Shkollimi

Universitare

Aktualiteti

I ulët

FUSHA E EDUKIMIT

Shkenca sociale, gazetari dhe informim

Paga

400 - 650

IVAP

I

0%

V

0%

A

0%

P

0%

Video player f5063d6e0c59efaf9c3956886495753a8bdf13f1e17c6ce0d0da7a1c838da2b3

Përmbledhja

Antropologët studiojnë çdo aspekt të njerëzimit, duke filluar nga anatomia njerëzore dhe evolucioni, deri tek objektet e lashta dhe kulturat. Ata shqyrtojnë mënyrat e jetesës, gjuhët, mbetjet arkeologjike, karakteristikat fizike të njerëzve në pjesë të ndryshme të botës, zakonet, vlerat, modelet shoqërore etj.

Aktivitetet

 • Planifikimi i hulumtimeve për të iu përgjigjur pyetjeve dhe për të testuar hipotezat për njerëzimin
 • Zhvillimi i metodave për mbledhje të të dhënave të përshtatshme për një projekt apo kulturë
 • Mbledhja e informacioneve prej vëzhgimeve, intervistave dhe dokumenteve
 • Analizimi i të dhënave, mostrave prej laboratorit, dhe burimeve të tjera për të kuptuar jetën e njeriut, kulturën dhe origjinën
 • Shkrimi i raporteve dhe prezantimi i të gjeturave të tyre
 • Këshillimi i organizatave për ndikimin kulturor të planeve të propozuara, politikave dhe programeve


Njohuritë dhe shkathtësitë
që kërkohen

 • Të ketë shkathtësi analitike dhe hulumtuese
 • Të ketë shkathtësi të të menduarit kritik
 • Të kenë interesim për shkencat shoqërore
 • Të ketë shkathtësi të shkrimit dhe komunikimit
 • Të kenë interesim në studim të kulturave dhe sjelljeve njerëzore

Kushtet e punës

Antropologët punojnë në institucione të hulumtimit, kolegje dhe universitete, muze, firma konsultimi, dhe departamente të ndryshme të qeverisë. Shumica e antropologëve punojnë në zyre, ku edhe orari i punës është i rregullt, ndërsa disa të tjerë mbledhin të dhëna në terren dhe analizojnë mostra në laborator. Puna jashtë zyrës përfshin udhëtime, e ndonjëherë edhe orar të zgjatur.

Veglat e punës

Antropologët përdorin mjete dhe teknologji të sofistikuar për punën e tyre. Pajisjet e përdorura ndryshojnë nga detyra, por ato shpesh përfshijnë mjete gërmuese, softuare statistikor dhe për mbatje të të dhënave, vegla gjeofizike, sisteme të informacionit gjeografik dhe pajisje laboratorike.

Shkollimi dhe trajnimet e domosdoshme

Antropologët duhet të kenë të perfunduar nivelin Master në antropologji. Përvoja e punës është poashtu me rëndësi. Personat me nivelin Bachelor në ketë drejtim mund të punojnë si asistentë apo tē angazhohen në hulumtime.  

Sugjero

Question icon 1a89e6e96d075823879c42a7031c658cf904d9a446aae9526f8ca1af79bda115

Cila është ideja juaj?


Deshironi të korigjoni ose shtoni diqka?