Factors affecting pay scale marketing ot 07 31 2017

Asistent/-e i/e marketingut

Shkollimi

Shkolle e mesme profesionale

Aktualiteti

I lartë

FUSHA E EDUKIMIT

Biznes, administratë dhe juridik

Paga

400 - 450

IVAP

I

0%

V

0%

A

0%

P

0%

Video player f5063d6e0c59efaf9c3956886495753a8bdf13f1e17c6ce0d0da7a1c838da2b3

Përmbledhja

Asistentët e marketingut mbështesin operacionet e marketingut dhe punën e menaxherëve të marketingut duke përpiluar, edituar dhe raportuar informacionet dhe materialet, në mënyrë që një produkt apo shërbim të marrë interesimin e audiencës.

Aktivitetet

 • Mbledhja dhe analizimi i të dhënave ne lidhje me preferencat e konsumatorit
 • Hulumtimi i marketingut duke analizuar të dhënat dhe trendet
 • Organizimi i fushatave reklamuese
 • Përgatitja e broshurave dhe shpërndarja e tyre
 • Takime me klientë
 • Mbështetja e aktiviteteve promovuese

Njohuritë dhe shkathtësitë
që kërkohen

 • Të jenë kreativ
 • Të kenë aftësi analitike dhe organizative
 • Të kenë aftësi komunikuese
 • Të kenë njohuri dhe shkathtësi në hulumtim dhe analizim të të dhënave
 • Të kenë njohuri për programet përkatëse kompjuterike

Kushtet e punës

Asistentët e marketingut punojnë në zyre si pjesë e grupit të marketingut dhe mbikëqyren nga menaxherët e tyre. Zakonisht punojnë me orar të rregullt të punës. Për të mbledhur të dhëna ata bëjnë punë edhe në terren.

Veglat e punës

Asistentët e marketingut përdorin mjete të zyrës dhe programe kompjuterike për mbledhje dhe analizim të të dhënave. Ata po ashtu përdorin softuer të ndryshëm për të krijuar dhe mbajtur prezantime për grupet e interesuara si dhe audiencën e gjerë.

Shkollimi dhe trajnimet e domosdoshme

Për të u bërë asistent i marketingut duhet të përfundohet drejtimi për marketing në shkolla profesionale.

Sugjero

Question icon 1a89e6e96d075823879c42a7031c658cf904d9a446aae9526f8ca1af79bda115

Cila është ideja juaj?


Deshironi të korigjoni ose shtoni diqka?