Travel assistance

Agjent/-e i/e udhëtimeve

Shkollimi

Shkolle e mesme profesionale

Aktualiteti

I ulët

FUSHA E EDUKIMIT

Biznes, administratë dhe juridik

Paga

250 - 400

IVAP

I

0%

V

0%

A

0%

P

0%

Përmbledhja

Agjentët e udhëtimeve planifikojnë dhe organizojnë agjenda të udhëtimeve. Ata caktojnë datat e udhëtimeve, mënyrat e transportimit, koston dhe shërbimet tjera të kërkuara nga vizitorët apo udhëtarët.

Aktivitetet

  • Planifikimi dhe shitja e pakove turistike dhe informimi i klientëve për detajet e udhëtimeve
  • Vlerësimi i kostos dhe cilësisë së produkteve dhe shërbimeve
  • Rezervimi i hotelit dhe mjeteve të transportit sipas kërkesave të klientëve
  • Regjistrimi i transaksioneve dhe informatave për klientët
  • Diskutimi me klientë për çështjen e akomodimit, datave dhe çmimeve.

Njohuritë dhe shkathtësitë
që kërkohen

  • Të kenë njohuri për zonat gjeografike turistike
  • Të kenë njohuri për teknikat e shitjes dhe strategjitë e marketingut
  • Të jenë të aftë të trajtojnë ankesat e klientëve dhe të ofrojnë zgjidhje të shpejta
  • Të jenë të aftë të koordinojnë dhe mbikëqyrin të gjitha aranzhimet e udhëtimit
  • Të jenë të aftë të bindin klientët për blerjen e produkteve dhe shërbimeve si dhe të menaxhojnë transaksionet financiare.

Kushtet e punës

Agjentët e udhëtimeve mund të punojnë në vende të ndryshme që nënkupton se kushtet e tyre të punës mund të ndryshojnë. Ata që punojnë në agjenci turistike kanë zakonisht orar të rregullt të punës, kurse disa prej tyre që punojnë në qendra të thirrjeve mund të punojnë edhe gjatë mbrëmjeve dhe fundjavës.

Veglat e punës

Agjentët e udhëtimeve nuk përdorin shumë vegla për të kryer aktivitetet e punës së tyre. Ata kryesisht përdorin kompjuterët dhe telefonat për të komunikuar me klientët, si dhe fotokopjet dhe printerët për të kryer punë të tjera.

Shkollimi dhe trajnimet e domosdoshme

Profesioni i agjentit të udhëtimeve mund të mësohet përmes formave të edukimit joformal, siç janë trajnimet në vendin e punës, sidoqoftë është e preferueshme të keni një kualifikim formal në turizëm apo fushë të ngjashme studimi.

Sugjero

Question icon 1a89e6e96d075823879c42a7031c658cf904d9a446aae9526f8ca1af79bda115

Cila është ideja juaj?


Deshironi të korigjoni ose shtoni diqka?