Detective inspector david plumpton data

Hetues/-e i/e inspektoratit policor

Shkollimi

Aktualiteti

Mesatarisht

FUSHA E EDUKIMIT

Paga

320 - 683

IVAP

I

0%

V

0%

A

0%

P

0%

Video player f5063d6e0c59efaf9c3956886495753a8bdf13f1e17c6ce0d0da7a1c838da2b3

Përmbledhja

Hetuesit e inspektoratit policor hetojnë shkeljet policore dhe sigurojnë një shërbim policor të përgjegjshëm.

Aktivitetet

  • Mbledhja e fakteve dhe evidencës
  • Intervistimi i dëshmitarëve
  • Ngritja e aktakuzave në rast të sigurimit të provave 
  • Mbledhja e shënimeve për rastet e caktuara etj

Njohuritë dhe shkathtësitë
që kërkohen

  • Përmbushja e kërkesave mjekësore
  • Njohuri për procedurat ligjore
  • Të kenë aftësi udhëheqëse dhe motivuese
  • Të kenë aftësi të mira planifikimi dhe organizimi
  • Të jenë mbi moshën 18 vjeçare
  • Të kenë aftësi fizike dhe psikike

Kushtet e punës

Hetuesit e inspektoratit policor punojnë në mjedise të rrezikshme ku ka konflikte por edhe në ambiente të zyrës. Zakonisht punojnë në orar të rregullt, megjithatë në raste të ndonjë çështje gjyqësorë ata duhet të punojnë me orar të zgjatur. Atyre ju duhet të marrin pjesë në trajnime të vazhdueshme që të zhvillohen profesionalisht.

Veglat e punës

Veglat e punës së hetuesve të inspektoratit policor përfshijnë një numër të pajisjeve varësisht nga pozita e tyre. Ato janë: pajisjet për komunikim, armët e ndryshme, automjetet e blinduara, etj. Gjatë punës atyre ju kërkohet të bartin uniformat policore apo edhe civile varësisht nga rasti.

Shkollimi dhe trajnimet e domosdoshme

Për të ushtruar profesionin e hetuesit të inspektoratit policor duhet përfunduar trajnimi për polic rrugor dhe me rritjen e eksperiencës mund të kaloni në këtë pozitë.

Sugjero

Question icon 1a89e6e96d075823879c42a7031c658cf904d9a446aae9526f8ca1af79bda115

Cila është ideja juaj?


Deshironi të korigjoni ose shtoni diqka?