Politicalconsultat

Këshilltar/-e politik/-e

Shkollimi

Universitare

Aktualiteti

Mesatarisht

FUSHA E EDUKIMIT

Administratë Publike Shkenca Politike

Paga

600 - 1200

IVAP

I

0%

V

0%

A

0%

P

0%

Video player f5063d6e0c59efaf9c3956886495753a8bdf13f1e17c6ce0d0da7a1c838da2b3

Përmbledhja

Këshilltarët politik studiojnë aktivitetet dhe sistemet politike dhe duke u bazuar në këto studime ata këshillojnë klasën politike.

Aktivitetet

 • Studimi dhe analizimi i aktiviteteve politike
 • Këshillimi i ligjvënësve
 • Këshillimi për politikat e punëve të jashtme
 • Këshillimi mbi aktet legjislative
 • Këshillimi mbi marrëdhëniet me publikun
 • Analizimi i procedurave të zgjedhjeve
 • Vlerësimi i faktorëve të rrezikut

Njohuritë dhe shkathtësitë
që kërkohen

 • Njohuri në shkencat politike
 • Njohuri për ligjet dhe rregulloret e vendit
 • Aftësi analitike
 • Aftësi të të menduarit kritik
 • Aftësi të shkëlqyera në të shkruar dhe në të folura

Kushtet e punës

Këshilltarët politik punojnë kryesisht në zyrë ku bëjnë hulumtime politike dhe bëjnë shkrimin e raporteve të ndryshme me të cilat ata duhet të këshillojnë zyrtarët politik. Orari i punës nuk është fiks dhe shpesh ju duhet të punojnë në orët e vona të mbrëmjes, vikendeve dhe festave zyrtare.

Veglat e punës

Veglat kryesore të punës për këshilltarin politik kryesisht janë mjetet e zyrës sikurse kompjuteri, printeri, telefoni etj.

Shkollimi dhe trajnimet e domosdoshme

Për tu bërë këshilltar politik duhet të përfundohet niveli Master në drejtimet e shkencave politike, politikave publike apo të ngjashme.

Sugjero

Question icon 1a89e6e96d075823879c42a7031c658cf904d9a446aae9526f8ca1af79bda115

Cila është ideja juaj?


Deshironi të korigjoni ose shtoni diqka?