Menaxher

Menaxher/-e

Shkollimi

Universitare

Aktualiteti

Mesatarisht

FUSHA E EDUKIMIT

Biznes, administratë dhe juridik

Paga

800 - 1000

IVAP

I

0%

V

0%

A

0%

P

0%

Video player f5063d6e0c59efaf9c3956886495753a8bdf13f1e17c6ce0d0da7a1c838da2b3

Përmbledhja

Menaxherët janë përgjegjës për planifikimin, udhëheqjen, orientimin dhe mbikëqyrjen e të gjitha veprimeve dhe suksesit të një biznesi, departamenti ose një njësie veprimi brenda një organizate. 

Aktivitetet

 • Përzgjedhja e stafit, orientimi i tyre dhe në disa raste organizimi i trajnimeve
 • Krijimi dhe mirëmbajtja e një mjedisi të sigurt dhe ligjor të punës
 • Ndarja e detyrave për personat e punësuar, udhëzimi dhe monitorimi i punës së tyre
 • Vendosja e objektivave, politikave, procedurave dhe standardeve të punës
 • Udhëheqja e punëtorëve që të arrijnë pritjet e organizatës për produktivitet, kualitet dhe përmbushje të qëllimeve
 • Menaxhimi i buxhetit, financave dhe aktiviteteve të departamentit
 • Planifikimi, vlerësimi dhe përmirësimi i suksesit të biznesit dhe procedurave për të përmirësuar efikasitetin dhe rezultatet
 • Ndikimi në zhvillimin dhe avancimin e punonjësve

Njohuritë dhe shkathtësitë
që kërkohen

 • Të  kenë njohuri dhe eksperiencë në biznes, mbikëqyrje dhe menaxhim
 • Të kenë shkathtësi të shkëlqyera në komunikim dhe shkrim
 • Të jenë të shkathtë në udhëheqësi, organizim dhe motivim
 • Të kenë njohuri elementare në parimet dhe praktikat ekonomike, buxhetore dhe të kontabilitetit
 • Të kenë shkathtësi të shkëlqyera kompjuterike, në veçanti të Microsoft Office
 • Të jenë kreativ
 • Të kenë etikë të lartë të punës

Kushtet e punës

Kushtet e punës për menaxher ndryshojnë varësisht se në cilën fushë e ushtrojnë këtë profesion. Në përgjithësi, ata punojnë në zyrë dhe mjedisi i tyre është i qetë, ose mund të jenë në lëvizje duke marr pjesë në mbledhje dhe takime të ndryshme. Orari i tyre i punës në të shumtën e rasteve është i rregullt.

Veglat e punës

Menaxherët përdorin pajisje të zyrës si tabelat në mur, telefon, kompjuter, printer etj.

Shkollimi dhe trajnimet e domosdoshme

Menaxherët duhet të kenë së paku të përfunduar nivelin Bachelor në menaxhment, biznes apo ndonjë fushë të ngjashme dhe të kenë përvojë pune para se të fitojnë titullin si menaxher. Ata po ashtu mund të diplomojnë në ndonjë fushë tjetër dhe me eksperiencë të fitojnë shkathtësi për të ushtruar profesionin e menaxherit. Profesioni i menaxherit përfshinë shumë nëndegë dhe shumica e këtyre degëve të këtij profesioni kërkojnë përfundimin e nivelit të katërt të aftësive SNKP, mirëpo në disa degë pranohet edhe niveli i tretë i SNKP-së.

Apliko online

Menaxhment dhe Marketing

Kolegji Riinvest
Bachelor

Prishtinë

LSE: Economics and Politics

Kolegji Riinvest
Bachelor

Prishtinë

Sugjero

Question icon 1a89e6e96d075823879c42a7031c658cf904d9a446aae9526f8ca1af79bda115

Cila është ideja juaj?


Deshironi të korigjoni ose shtoni diqka?