Menaxher i mireqenies sociale

Menaxher/-e i/e mirëqenies sociale

Shkollimi

Universitare

Aktualiteti

Mesatarisht

FUSHA E EDUKIMIT

Shkenca sociale, gazetari dhe informim

Paga

500 - 600

IVAP

I

0%

V

0%

A

0%

P

0%

Përmbledhja

Menaxherët e mirëqenies sociale kujdesen për mirëqenien e fëmijëve dhe familjarëve në nevojë, duke ofruar shërbime të ndryshme si këshillim, grupe mbështetëse, programe edukative dhe duke ndihmuar me çështje praktike si ndihmat financiare, sigurimi i akomodimit e të ngjashme.

Aktivitetet

 • Përzgjedhja e stafit për mirëqenie sociale
 • Hulumtimi dhe analizimi i komunitetit në nevojë për ndihmë
 • Planifikimi dhe implementimi i programeve që plotësojnë nevojat sociale dhe emocionale të personave në nevojë
 • Bashkëpunimi me mjek, infermier, persona në nevojë dhe familjarë të tyre
 • Monitorimi i progresit të programeve të implementuara
 • Koordinimi dhe mbikëqyrja e aktivitetit të punonjësve në këtë departament
 • Përgatitja e buxhetit dhe raporteve të departamentit

Njohuritë dhe shkathtësitë
që kërkohen

 • Të jenë të matur emocionalisht
 • Të kenë dëshirë të ndihmojnë të tjerët
 • Të jenë shumë të organizuar
 • Të kenë shkathtësi të larta të komunikimit
 • Të kenë shkathtësi udhëheqëse dhe monitorimi
 • Të mos jenë diskriminues

Kushtet e punës

Menaxherët e mirëqenies sociale janë të punësuar nga agjencitë qeveritare ose nga organizatat jo-qeveritare. Ata krijojnë një mjedis të sigurt për familjet në nevojë, si p.sh. personat me nevoja të veçanta, viktimat e abuzimit, personat e pa strehë, fëmijët e braktisur etj. Menaxherët e mirëqenies sociale punojnë në zyre dhe orari i tyre i punës zakonisht është i rregullt.

Veglat e punës

Menaxherët e mirëqenies sociale përdorin pajisje të zyrës si kompjuter, printer dhe fotokopje. 

Shkollimi dhe trajnimet e domosdoshme

Menaxherët e punës sociale zakonisht kanë të mbaruar nivelin Bachelor ose Master në punë sociale, psikologji, administrim biznesi apo të ngjashme. Për t’u punësuar si menaxher kërkohet përvojë pune paraprake si punëtor social.

Sugjero

Question icon 1a89e6e96d075823879c42a7031c658cf904d9a446aae9526f8ca1af79bda115

Cila është ideja juaj?


Deshironi të korigjoni ose shtoni diqka?