Microbiologist

Mikrobiolog/-e

Shkollimi

Universitare

Aktualiteti

Mesatarisht

FUSHA E EDUKIMIT

Shkenca natyrore, matematikë dhe statistikë

Paga

500 - 600

IVAP

I

0%

V

0%

A

0%

P

0%

Video player f5063d6e0c59efaf9c3956886495753a8bdf13f1e17c6ce0d0da7a1c838da2b3

Përmbledhja

Mikrobiologët studiojnë strukturën, zhvillimin dhe karakteristikat e mikroorganizmave. Ata kryejnë hulumtime mbi këta organizma dhe efektet e tyre në mjedis dhe kafshë, si dhe efektet e antibiotikëve në mikroorganizma.

Aktivitetet

 • Hulumtimi i parazitëve dhe klasifikimi i organizmave bazuar në karakteristikat e tyre
 • Izolimi i mikroorganizmave dhe mirëmbajtja e temperaturës dhe ajrosjes së tyre
 • Hulumtimi i përdorimit të mikroorganizmave për krijimin e substancave kimike
 • Zbulimi i mikroorganizmave të dëmshëm duke testuar ujin, ushqimin dhe mjedisin
 • Shkrimi i raporteve dhe propozimeve bazuar në rezultatet e hulumtimeve.

Njohuritë dhe shkathtësitë
që kërkohen

 • Të kenë njohuri në mikrobiologji, biologji molekulare, virologji dhe kimi
 • Të kenë njohuri për teknikat e ndryshme laboratorike për mbledhjen e të dhënave
 • Të kenë aftësi në monitorim dhe zgjidhje të problemeve komplekse
 • Të jenë të aftë të mbledhin mostra dhe të analizojnë të dhëna biologjike
 • Të jenë të aftë të zbulojnë mikroorganizma duke përdorur mjetet laboratorike
 • Të jenë të aftë të përdorin metodat shkencore për të përmirësuar njohuritë e përgjithshme për mikroorganizmat.

Kushtet e punës

Mikrobiologët më së shumti punojnë në laboratorë, por mund të punojnë edhe në hapësira tjera kur iu duhet të mbledhin mostra. Për shkak se punojnë me lloje të ndryshme të mikroorganizmave, kushtet e tyre të punës mund të konsiderohen të rrezikshme për shëndetin dhe sigurinë e tyre.

Veglat e punës

Mikrobiologët përdorin pajisje të ndryshme laboratorike, të tilla si mikroskopët, centrifugat, pH metrat, inkubatorët, homogjenizatorët, mikrobalancuesit, sistemet e filtrimit të membranës dhe të tjera. Ata po ashtu përdorin mantele dhe doreza mbrojtëse për të qenë të sigurt gjatë punës.

Shkollimi dhe trajnimet e domosdoshme

Për t’u bërë mikrobiolog duhet të përfundohet niveli bachelor në mikrobiologji ose ndonjë degë të përafërt, p.sh. si biokimia. Është e rëndësishme që mikrobiologët të bëjnë punë praktike gjatë studimeve të tyre.

Sugjero

Question icon 1a89e6e96d075823879c42a7031c658cf904d9a446aae9526f8ca1af79bda115

Cila është ideja juaj?


Deshironi të korigjoni ose shtoni diqka?