Human resources manager

Nëpunës/-e i/e burimeve njerëzore

Shkollimi

Shkolle e mesme profesionale

Aktualiteti

Mesatarisht

FUSHA E EDUKIMIT

Shkenca sociale, gazetari dhe informim

Paga

250 - 400

IVAP

I

0%

V

0%

A

0%

P

0%

Video player f5063d6e0c59efaf9c3956886495753a8bdf13f1e17c6ce0d0da7a1c838da2b3

Përmbledhja

Nëpunësit e burimeve njerëzore krijojnë dhe zbatojnë strategji për t’i ndihmuar punëdhënësit e tyre të zgjedhin punonjësit më të përshtatshëm për një sektor të biznesit. Ata ofrojnë ndihmë në procesin e intervistimit, rekrutimit dhe trajnimit, përgatisin njoftime për vende të lira të punës dhe mirëmbajnë dokumentet e stafit.

Aktivitetet

  • Zbatimi i politikave të punësimit që të arrihen nevojat aktuale apo ato të pritshme për burime njerëzore
  • Intervistimi i kandidatëve për të marrë informata lidhur me përvojën e tyre të punës, përgatitjen dhe kompetencat e tyre
  • Informimi i kandidatëve rreth detyrave, kompensimeve dhe përfitimeve, kushteve të punës dhe statusit të punësimit
  • Ofrimi i ndihmës personale për punësim të personelit, rekrutimi i stafit të ri dhe procesimi i dokumenteve në lidhje me kontratat, ndërrimet dhe promovimet
  • Ruajtja e të dhënave të burimeve njerëzore, siç janë ankesat apo rishikimet e performancës
  • Ofrimi i ndihmës për trajnim të burimeve njerëzore për të përmirësuar performancën e tyre.

Njohuritë dhe shkathtësitë
që kërkohen

  • Të kenë njohuri rreth koncepteve dhe metodave për punësim, përzgjedhje dhe trajnim të punëtorëve, si dhe për pagesat e punëtorëve, marrëdhëniet e punës dhe sistemet e të dhënave
  • Të kenë njohuri rreth kompjuterëve dhe elektronikës, siç janë USB-të dhe procesorët, si dhe rreth softuerëve
  • Të kenë njohuri rreth sistemeve administrative si organizimi i dokumenteve dhe të dhënave apo përpunimi i të dhënave
  • Të kenë shkathtësi të shkëlqyera të komunikimit dhe menaxhimit të kohës.

Kushtet e punës

Nëpunësit e burimeve njerëzore punojnë në organizata dhe biznese të ndryshme. Ata zakonisht punojnë në zyra dhe kanë orar të rregullt të punës edhe pse nganjëherë atyre u duhet të punojnë orë shtesë.

Veglat e punës

Nëpunësit e burimeve njerëzore e kalojnë shumicën e kohës duke komunikuar me njerëz. Ata përdorin programe për procesimin e të dhënave për të administruar informata rreth rekrutimit, trajnimit dhe burimeve njerëzore. Nëpunësit e burimeve njerëzore përdorin gjithashtu kompjuterë, laptopë, skanerë, video projektorë, etj.

Shkollimi dhe trajnimet e domosdoshme

Për t'u bërë nëpunës i burimeve njerëzore, ju duhet të përfundoni studimet e nivelit bachelor në  burime njerëzore apo në një fushë të ngjashme.

Sugjero

Question icon 1a89e6e96d075823879c42a7031c658cf904d9a446aae9526f8ca1af79bda115

Cila është ideja juaj?


Deshironi të korigjoni ose shtoni diqka?