Transition from accounting

Nëpunës/-e kontabiliteti

Shkollimi

Shkolle e mesme profesionale

Aktualiteti

Mesatarisht

FUSHA E EDUKIMIT

Biznes, administratë dhe juridik

Paga

300 - 450

IVAP

I

0%

V

0%

A

0%

P

0%

Përmbledhja

Nëpunësit e kontabilitetit ndihmojnë kontabilistët në menaxhimin dhe mirëmbajtjen e regjistrave financiar të bizneseve. Ata përdorin librat e blerjeve dhe shitjeve, programet kompjuterike të kontabilitetit dhe forma tjera të menaxhimit.

Aktivitetet

 • Grumbullimi i faturave
 • Regjistrimi i faturave
 • Kontrollimi i rrjedhës së parasë
 • Përpilimi i raporteve statistikore
 • Analizimi i investimeve
 • Interpretimi i të dhënave

Njohuritë dhe shkathtësitë
që kërkohen

 • Të kenë aftësi organizative
 • Të kenë aftësi matematikore
 • Të jenë metodik dhe logjik
 • Të kenë aftësi analitike
 • Të jenë të vëmendshëm dhe të fokusuar

Kushtet e punës

Nëpunësit e kontabilitetit shumicën e kohës punojnë në zyrë kontabiliteti ose në departamentin administrativ të bizneseve sikurse fabrika ose dyqane. Ata punojnë së bashku me analistët dhe menaxherët tjerë financiarë në regjistrimin dhe menaxhimin e faturave. Synimi kryesor është të sigurohen që pagesat e marra ose të paguara janë të regjistruara në mënyrë të rregullt.

Veglat e punës

Nëpunësit e kontabilitetit përdorin forma tradicionale ose forma të reja digjitale për mbajtjen dhe menaxhimin e librave financiar. Nëpunësit e kontabilitetit përdorin kompjuterë me programe kontabiliteti, telefon, printer, fotokopje, faks etj.

Shkollimi dhe trajnimet e domosdoshme

Që të bëheni nëpunës i kontabilitetit duhet të përfundoni kualifikimet formale të nivelit të 5-të në ekonomi. Më pas rekomandohet të kryhen certifikime tjera të cilat ndihmojnë në kualitetin dhe kredibilitetin tuaj si nëpunës kontabiliteti.  

Sugjero

Question icon 1a89e6e96d075823879c42a7031c658cf904d9a446aae9526f8ca1af79bda115

Cila është ideja juaj?


Deshironi të korigjoni ose shtoni diqka?