Production Machine Operator

SCHOOL

Shkolle e mesme profesionale

TRENDING

Mesatarisht

SCHOOL

Teknologji Ushqimore, Prodhim

SALARY

250 - 350

IVAP

I

0%

V

0%

A

0%

P

0%

Summary

Operatorët e makinave të prodhimit bëjnë instalimin, kontrollimin  dhe monitorimin e të gjitha makinave që nga montimi deri te futja ne procesin e prodhimit. Ata kalibrojnë, mirëmbajnë dhe riparojnë makinat e prodhimit dhe sigurojnë që operacionet të funksionojnë pa probleme.

Acitivities

 • Instalimi i makinave për të filluar një cikël prodhimi (kalibrimi, pastrimi etj.) 
 • Kontrollimi dhe rregullimi i shpejtësisë
 • Inspektimi i pjesëve me saktësi dhe mjete matëse
 • Testimi i operimit të makinave në mënyrë periodike
 • Riparimi i pjesëve që mund të zëvendësohen
 • Mbajtja e shënime për njësitë e dëmtuara të produkteve përfundimtare
 • Ruajtja e regjistrave të veprimtarisë

Knowledge and skills
required

 • Njohja e procedurave të prodhimit
 • Shkathtësi matematikore
 • Aftësia për të lexuar skicat dhe manualet
 • Aftësi për zgjidhjen e problemeve
 • Aftësi mekanike dhe teknike
 • Qëndrueshmëri fizike dhe psiqike
 • Aftësi analitike
 • Të punoj në ekip
 • Të jetë në gjendje të ngrit pesha të rënda

Work condition

Operatorët e makinave të prodhimit zakonisht punojnë në fabrikat e prodhimit ose edhe në vend- punishte industriale. Në raste kur duhet të arrihet synimi i kërkuar bëhet edhe punë jashtë orarit. Operatorët e prodhimit përdorin pajisje dhe makineri potencialisht të rrezikshme, të cilat duhet të përdoren me kujdes. Varësisht nga lloji i industrisë për të cilën punojnë vendi i tyre mund të jetë i zhurmshëm dhe i pa pastër.

Work tools

Varësisht se ku punojnë, operatorët e makinave të prodhimit përdorin kompjuterët për monitorimin e punës së makinave si dhe vegla të ndryshme për riparimin e pjesëve të tyre.

Necessary education and training

Profesioni i operatorit të makinave të prodhimit mësohet në shkollat e mesme profesionale.

Occupations

Question icon 1a89e6e96d075823879c42a7031c658cf904d9a446aae9526f8ca1af79bda115

What is your idea?


Would you like to correct or add something?

Ndrysho fjalëkalimin

Password c1c080deb443f2949c8d26a914258320a0d5d8d215495b0a334288ca10721db0

Ju lutem, ndërroni fjalëkalimin për të qenë
Busulla juaj më e sigurtë.

Fjalekalimi nuk pershtatet