Teolog

Teolog/-e

Shkollimi

Universitare

Aktualiteti

I larte

FUSHA E EDUKIMIT

Studime Fetare

Paga

250 - 350

IVAP

I

0%

V

0%

A

0%

P

0%

Video player f5063d6e0c59efaf9c3956886495753a8bdf13f1e17c6ce0d0da7a1c838da2b3

Përmbledhja

Teologët janë studiues fetar të cilët merren me studimin, hulumtimin dhe interpretimin e besimeve, sjelljeve dhe institucioneve fetare. Ata përshkruajnë, krahasojnë, interpretojnë dhe shpjegojnë fenë, duke theksuar perspektivat sistematike, historike dhe ndër-kulturore.

Aktivitetet

 • Studimi i teksteve fetare
 • Zhvillimi i hulumtimeve fetare
 • Udhëheqja e ceremonive fetare
 • Përgatitja e kurrikulës
 • Mbajtja e mësimeve fetare dhe mbikëqyrja e lutjeve dhe grupeve të diskutimit
 • Ligjërimi dhe testimi i studentëve për lëndët fetare
 • Mbajtja e kontakteve të vazhdueshme me kolegë të tjerë të fushës dhe pjesëmarrja në kongreset fetare

Njohuritë dhe shkathtësitë
që kërkohen

 • Të kenë aftësi në hulumtim, analizë dhe prezantim
 • Të kenë aftësi të të menduarit kritik
 • Të kenë aftësi për të interpretuar informacione, formulimin e pyetjeve dhe zgjidhjen e problemeve
 • Të kenë aftësi organizative dhe të menaxhimit të kohës
 • Të kenë aftësi për të punuar në ekip
 • Të jenë empatik
 • Të njohin praktikat dhe historinë e fesë

Kushtet e punës

Teologët kryesisht punojnë në shkolla fetare ku ligjërojnë rreth fesë dhe historisë fetare, mirëpo mund të punojnë edhe në institucionet fetare. Kanë orar të rregullt të punës e në raste të caktuara udhëtojnë në vende të ndryshme të komunitetit për të kryer hulumtime si dhe të takojnë kolegë të fushës.

Veglat e punës

Teologët përdorin librat dhe tekstet që kanë të bëjnë me fenë e tyre si dhe pajisje zyre, si kompjuteri, telefoni e të ngjashme.

Shkollimi dhe trajnimet e domosdoshme

Për t’u bërë teolog kërkohet studimi i teologjisë në universitetet fetare.

Sugjero

Question icon 1a89e6e96d075823879c42a7031c658cf904d9a446aae9526f8ca1af79bda115

Cila është ideja juaj?


Deshironi të korigjoni ose shtoni diqka?