Zdrukthtar

Zdrukthëtar/-e

Shkollimi

Aktualiteti

Mesatarisht

FUSHA E EDUKIMIT

Paga

200 - 300

IVAP

I

0%

V

0%

A

0%

P

0%

Përmbledhja

Zdrukthëtarët bëjnë prerjen, krijimin dhe formësimin e elementeve të drurit për ndërtimin e strukturave të ndryshme si ndërtesa, ura, tunele dhe të tjera. Ata i përdorin kornizat e drurit që t’i mbështesin këto struktura. Zdrukthëtarët përdorin materiale të ndryshme në ndërtimin e këtyre strukturave, si metalin dhe plastikën.

Aktivitetet

 • Prerja dhe sharrimi i drunjëve dhe dërrasave duke përdorur makinat për përpunim të drurit
 • Matja dhe shënimi i linjave për prerje të materialeve në masa specifike për instalim, konstruktim të formave të ndërtimit dhe instalim të pajisjeve të sigurisë
 • Instalimi i strukturave të ndërtimit, siç janë kornizat, dritaret ose dyshemetë
 • Koordinimi i aktiviteteve të projektit dhe porositja e pajisjeve dhe materialeve për ndërtim
 • Inspektimi i pajisjeve, materialeve dhe strukturave për të identifikuar nëse kanë probleme ose defekte
 • Rishikimi i projekteve ose i skicave për të përcaktuar kërkesat e punës.

Njohuritë dhe shkathtësitë
që kërkohen

 • Të kenë njohuri të shkëlqyera rreth metodave, veglave dhe materialeve që përdoren në ndërtimtari ose në riparimin e ndërtesave, shtëpive, rrugëve dhe autostradave
 • Të kenë njohuri të proceseve të prodhimit, kontrollit të cilësisë, materialeve të papërpunuara,  shpenzimeve dhe teknikave që përdoren për të rritur prodhimin dhe shpërndarjen efektive të produkteve
 • Të kenë aftësi koordinimi dhe monitorimi
 • Të jenë të aftë të kryejnë aktivitete fizike gjatë periudhave të gjata kohore si ngritje, shtyrje dhe tërheqje të objekteve
 • Të jenë të aftë të bëjnë lëvizje të sakta të gishtave për të kapur dhe për të montuar objekte për ndërtim.

Kushtet e punës

Zdrukthëtaret punojnë kryesisht në ndërtesa dhe punishte për ndërtim. Zakonisht, ata punojnë në ambiente të ndotura, me pluhur, të zhurmshme dhe me temperatura të larta. Punishtet e ndërtimit mund të jenë në hapësira të pasigurta dhe pasi që zdrukthëtarët punojnë me mjete të mprehta, nga ata kërkohet kujdes i shtuar.

Veglat e punës

Zdrukthëtarët punojnë me lloje të ndryshme të drurit, kështu që ata duhet t’i njohin veglat siç janë: shkallët, çekiçët, shiritat, metri, niveluesit, sharrat elektrike, etj. Puna e zdrukthëtarëve mund të jetë e rrezikshme, prandaj ata duhet të përdorin pajisjet për siguri si çizmet e çelikut, kapelat, syzet e sigurisë, dorëzat dhe mbrojtëset e veshëve.

Shkollimi dhe trajnimet e domosdoshme

Profesioni i zdrukthëtarit mësohet në shkollat e mesme profesionale ose përmes edukimit joformal, siç është trajnimi në vendin e punës.

Sugjero

Question icon 1a89e6e96d075823879c42a7031c658cf904d9a446aae9526f8ca1af79bda115

Cila është ideja juaj?


Deshironi të korigjoni ose shtoni diqka?