FTESË PËR APLIKIM

Pozita: Bashkpunëtor terreni (4 pozita), në Programin ASSET “Përkrahje adoleshentëve pas mësimit të rregullt” të USAID-it

Punëdhënësi: Qendra për Arsim e Kosovës (KEC)

Data e fillimit të angazhimit: 15 tetor 2018

Data e përfundimit të angazhimit: 31 maj 2019

Përshkrimin e plotë të detyrave të punës mund ta shkarkoni në vegzën: http://kec-ks.org/punoni-me-ne/

Pagesa: 40.00 Euro bruto për ditë pune. Pagesa bëhet në baza mujore, varësisht nga numri i ditëve të realizuara.

Terreni: Rajoni/komuna të ndryshme të Kosovës: Gjilan, Ferizaj, Prishtinë, Vushtrri. Preferohet që kandidatët të jenë nga këto zona.

Me rastin e aplikimit duhet të dorëzoni CV-në tuaj në email adresën asset@kec-ks.org deri më 7 tetor 2018, 24:00h.

Vetëm kandidatët e përzgjedhur në listën e ngushtë do të kontaktohen. Përzgjedhja e kandidatëve do të bëhet në bazë të kritereve.

Raporto

Report icon 0178065b5e305511a09c5097349c95290c3389a781530832904743d32b19e424

Shkruani në detaje shqetësimin tuaj.


Keni ndonjë problem rreth kësaj shpallje?