FTESË PËR APLIKIM

Pozita: Praktikant (2 pozita), në Programin ASSET “Përkrahje adoleshentëve pas mësimit të rregullt” të USAID-it 

Punëdhënësi: Qendra për Arsim e Kosovës (KEC)
Data e fillimit të angazhimit: 08 janar 2019 
Data e përfundimit të angazhimit: 30 qershor 2019

Përshkrimin e plotë të detyrave të punës mund ta shkarkoni këtu: 

Me rastin e aplikimit duhet të dorëzoni CV-në tuaj në email adresën asset@kec-ks.org deri më 18 dhjetor 2018, 24:00h.

Vetëm kandidatët e përzgjedhur në listën e ngushtë do të kontaktohen. Përzgjedhja e kandidatëve do të bëhet në bazë të kritereve.

Raporto

Report icon 0178065b5e305511a09c5097349c95290c3389a781530832904743d32b19e424

Shkruani në detaje shqetësimin tuaj.


Keni ndonjë problem rreth kësaj shpallje?