KONKURS PËR PUNË

Pozita: Mediator (2 pozita)

Punëdhënësi: Qendra për Arsim e Kosovës (KEC)

Data e fillimit të punës: 1 shkurt 2019

Data e përfundimit: 31 gusht 2021

Përshkrimin e plotë të projektit “Rritja e përfshirjes në edukimin parashkollor dhe fillor” dhe  përshkrimin e detyrave të punës mund ta shkarkoni në vegzën në vijim: http://www.kec-ks.org/vacancies/K-0021.html

Me rastin e aplikimit duhet të dorëzoni CV-në tuaj dhe Letrën motivuese në adresën vendepune@kec-ks.org deri më 11 janar 2019 në 16.30 h.  Vetëm kandidatët e përzgjedhur në listën e ngushtë do të kontaktohen.

*KEC inkurajon kandidatët femra dhe kandidatët nga komunitetet minoritare për të aplikuar

*Projekti “Rritja e përfshirjes në edukimin parashkollor dhe fillor” përkrahet nga Roma Education Fund – REF dhe Komisioni Evropian përmes projektit regjional “Rritja e mundësive të edukimit për nxënësit, studentët dhe të rinjtë rom në Ballkanin Perëndimor dhe në Turqi”.

KONKURS PËR PUNË

Pozita: Mediator (2 pozita)

Punëdhënësi: Qendra për Arsim e Kosovës (KEC)

Data e fillimit të punës: 1 shkurt 2019

Data e përfundimit: 31 gusht 2021

Përshkrimin e plotë të projektit “Rritja e përfshirjes në edukimin parashkollor dhe fillor” dhe  përshkrimin e detyrave të punës mund ta shkarkoni në vegzën në vijim: http://www.kec-ks.org/vacancies/K-0021.html

Me rastin e aplikimit duhet të dorëzoni CV-në tuaj dhe Letrën motivuese në adresën vendepune@kec-ks.org deri më 11 janar 2019 në 16.30 h.  Vetëm kandidatët e përzgjedhur në listën e ngushtë do të kontaktohen.

*KEC inkurajon kandidatët femra dhe kandidatët nga komunitetet minoritare për të aplikuar

*Projekti “Rritja e përfshirjes në edukimin parashkollor dhe fillor” përkrahet nga Roma Education Fund – REF dhe Komisioni Evropian përmes projektit regjional “Rritja e mundësive të edukimit për nxënësit, studentët dhe të rinjtë rom në Ballkanin Perëndimor dhe në Turqi”.


Raporto

Report icon 0178065b5e305511a09c5097349c95290c3389a781530832904743d32b19e424

Shkruani në detaje shqetësimin tuaj.


Keni ndonjë problem rreth kësaj shpallje?