Qendra për Arsim e Kosovës (KEC) fton kompanitë e interesuara të paraqesin ofertat e tyre për:
Shërbime të dizajnit dhe publikimit
Të interesuarit mund të shkarkojnë Kërkesën për ofertë në këtë vegëz:
http://kec-ks.org/news/shpallje-sherbime-te-dizajnit-dhe-publikimit/
Ofertat duhet të dërgohen në adresën e cekur më poshtë deri më:
16 korrik, 2018 në ora 15:00
Qendra për Arsim e Kosovës
Kompleksi i shkollës “Milleniumii tretë”
Rr. Isa Kastratip.n.
10 000 Prishtinë, Kosovë

Raporto

Report icon 0178065b5e305511a09c5097349c95290c3389a781530832904743d32b19e424

Shkruani në detaje shqetësimin tuaj.


Keni ndonjë problem rreth kësaj shpallje?