Në bazë të nenit: 7, 8, 10 paragrafi 1, nënparagrafi 2.1, dhe 2.2 nenit: 15, paragrafi:1,2 dhe 3 të Ligjit të Punës nr: 03/L-212, nenit 5 të Kontratës Kolektive Sektoriale të Shëndetësisë, dhe U.A. nr: 7/2017 për rregullimin e procedurave për themelimin e marrëdhënies së punës në sektorin publik, Drejtoria për Shëndetësi dhe Mirëqenie Sociale publikon:

 

K  O  N  K  U  R  S

Titulli: /1/ një infermier/e, për punë në Ambulancën e Mjekësis Familjare në Fsh. Vërbicë e Zhegocit.

        Mbikqyrës: shefi dhe drejtori      

Kushtet: – shkolla e mesme e mjekësisë /drejtimi i përgjithshëm/

  • Të jetë i / e licencuar

  Kontrata e punës: në kohë të pa caktuar

Koeficienti: 4.80

Puna provuese: /6/ gjashtë muaj.

Përshkrimi i shkurtër i punëve: jep informata pacientve lidhur me kujdesin i cili ofrohet në institucionin shëndetësor, administron dhe mbanë llogari për terapinë e përshkruar nga doktori, ndërmerr masa për parandalimin e infekcioneve, kontribuon rreth mbajtjes së higjienës mirëmban në mënyrë të duhur të gjitha paisjet e nevojshme për punë, merr pjesë në trajnime të organizuara me qëllim të shkëmbimit të njohurive shëndetësore në mjekësinë familjare, kontribuon në krijimin e raporteve të shëndosha mes pacientit dhe personelit, kryen edhe punë tjera sipas urdhërit të personit përgjegjës.

Çdo aplikues për pozitat e lartcekura duhet të plotësoi dhe dorëzoj dokumentacionin me sa vijon:

  • Fletë aplikacionin e plotësuar
  • Dokumentacionin mbi përgatitjen dhe kualifikimin profesional/ fotokopje/
  • Licencën e punë
  • Dëshmin nga  gjykata kompetente  që nuk është  nën hetime ( e vlefshme  brenda afatit gjashtë mujor)
  • Çertifikatën  mbi gjendjen  shëndetësore (e vlefshme  brenda afatit gjashtë mujor)

Të gjithë kandidatët të cilët hyjnë në listën e ngushtë , do të ftohen në intervistë dhe për datën dhe vendin e mbajtjes së intervistës do të njoftohen me kohë.

Aplikacionet merren dhe të plotësuara dorëzohen në Arkivin qendror të Komunës së Gjilanit, gjegjësisht në zyrën për marrdhënie me publikun-shërbimi me qytetarë.

Afati për aplikim është /15/ pesëmbëdhjetë ditë, nga dita e shpalljes publike në gazetë ditore, dhe mjete tjera të informimit,

Dokumentet e pa kompletuara dhe ato të cilat arrijnë pas afatit nuk do të shqyrtohen.

Raporto

Report icon 0178065b5e305511a09c5097349c95290c3389a781530832904743d32b19e424

Shkruani në detaje shqetësimin tuaj.


Keni ndonjë problem rreth kësaj shpallje?