Përgjegjësia: Shitja dhe shpërndarja e mallit për regjionin e caktuar

Edukimi: Shkolla e mesme

Përvoja: NA

Trajnimi: Trajnimi lidhur shitjen dhe shpërnarjen e produkteve (TB)

Detyrat:

 • Percjellja e planit te vizitave sipas regjionit
 • Faturimi me tabletin e kompanise
 • Vizita te klienti dhe identifikimi i nevojave
 • Identifikimi i gjendjes së raftave
 • Prezantimi i gjendjes klientit
 • Deefinimi i kërkesave të klientit dhe furnizimi me mallin e kërkuar
 • Printimi i faturës
 • Identifikimi i kënaqshmërisë së klientëve me produktin/shërbimin e ofruar
 • Ngarkimi dhe shkarkimi me mall
 • Mirëmbajta e mallit sa i përket dëmtueshmërisë dhe afatit të skadencës
 • Sigurimi i kushteve dhe mjedisit të përshatshme të automjetit transportues
 • Raportimi i gjendjes së automjetit dhe sigurimi i pjesëve dhe riparimit nga mirëmbajtja e kompanisë
 • Respektimi i rregullave të komunikacionit

Shkathtësitë tjera:

 • Njohja e punës me kompjuter
 • Njohja e programeve të Office
 • Aftësi për punë nën presion të kohës
 • Aftësi komunikuese

Kandidatet e interesuar duhet te dergojne CV ne adresen: nora.shehu@union-ks.com deri ne date 22 Shkurt 2019

Kandidatet e seleksionuar do te kontaktohen per interviste.

Raporto

Report icon 0178065b5e305511a09c5097349c95290c3389a781530832904743d32b19e424

Shkruani në detaje shqetësimin tuaj.


Keni ndonjë problem rreth kësaj shpallje?