Përgjegjësitë

 • Të analizojë gjendjen financiare të klientit
 • Të propozoj te klientat e bankes përmes telefonit, kredi individuale dhe Kredit Kartela
 • Bën promocione dhe i informon klientat për ofertat dhe kampanjat e produkteve të bankës
 • Ofron këshilla profesionale klientëve drejt përzgjedhjes së produkteve ose shërbimeve
 • Të caktojë takime informuse me klientat
 • Përkujdeset që klientët të kenë dokumentacionin e kompletuar
 • Përfaqëson Bank-ën në mënyre të matur dhe efikase.

Kualifikimet e kërkuara:

 • Preferohet diplomë e universitetit Ekonomik ose Administrim Biznesi
 • Të kuptoj ambientin e biznesit, trendet dhe zhvillimet specifike te tij
 • T’i kuptoj produktet dhe shërbimet bankare
 • Të jetë efikas në shitje apo marketing te produkteve të bankes
 • Shkathtësi të shkëlqyeshme komunikuese
 • Të ketë imazh profesional, etikë dhe sjellje të mira
 • Njohuri bazike në Excel dhe Word të MS Office
 • Efikas në punë ekipore
 • Njohuri të mira të gjuhës angleze.

Aplikimi duhet të bëhet online përmes web faqes së bankës www.teb-kos.com. Ju lutemi klikoni tek Mundësi Punësimi dhe pastaj tek linku: https://recruitment.teb-kos.com/rc/.

Aplikacionet e pakompletuara nuk do të konsiderohen. Do të kontaktohen vetëm kandidatët e përzgjedhur. 


Raporto

Report icon 0178065b5e305511a09c5097349c95290c3389a781530832904743d32b19e424

Shkruani në detaje shqetësimin tuaj.


Keni ndonjë problem rreth kësaj shpallje?