Kërkesat bazë për arsimim, kualifikim, eksperiencë:

 • Arsim i larte, i preferueshem arsimi pasuniversitar (master).
 • E preferueshme eksperience pune ne pozicione te ngjashme.
 • Aftesi shume te mira ne komunikimin me shkrim dhe ate verbal. Njohja shume e mire e gjuhes angleze te shkruar dhe te folur.
 • Aftesi shume te mira organizative.
 • Aftesi te mira prezantuese.
 • Aftesi komunikative shume te mira ne grup, aftesi per te punuar nen presion.
 • Njohje shume te mire te paketes MS Office dhe MS Project.

Detyra dhe përgjegjësi:

 • Njeh dhe zbaton me perpikmeri procedurat operacionale dhe rregulloret e punes te lidhura me postin dhe dept./funksionin.
 • Trajton kerkesat e sales manager per oferta dhe pasi merr aprovimin e pergjegjesit te sektorit i shpernadan keto kerkesa te product manaxheret.
 • Ploteson dhe perditeson Regjistrin e kerkesave per oferta dhe te projekteve ne levrim.
 • Konsolidon ne nje draft final ofertat qe merr nga product manaxheret dhe i dergon te klienti.
 • Ndjek procesin e nenshkrimit te kontrates me klientin dhe siguron qe te firmoset brenda afateve te percaktuara.
 • Koordinon burimet e brendshme Sales manaxher, product manaxher , logjistike per realizimin me sukses te projektit.
 • Siguron levrimin e projektit brenda afatit.
 • Raporton te drejtuesi i funksionit Menaxhim Projekti, statusin e zhvillimit te projektit dhe eskalon problematikat e hasura.
 • Te mbaje nen vezhgim afatet e levrimit te produkteve/sherbimeve ne perputhje me detyrimet kontraktuale apo afateve dhe kushteve te vendosura rishtazi me miratimin e paleve.
 • Te ndjeke dhe mbledhe Raportet e Monitorimit dhe Kontrollit te projekteve. Te eskaloje tek Drejtuesi i njesise mos realizimin e raportit.
 • Kryen me përpikmëri çdo detyrë të posacme që i ngarkohet nga superiori dhe raporton në kohë sipas afateve të përcaktuara për përmbushjen e tyre.

Per te aplikuar ju lutem dergoni CV-te dhe dokumente te tjera qe vertetojne kualifikimet tuaja ne email adress: humanresources@itd-ks.com

Ju lutem specifikojeni pozicionin ne subject kur te aplikoni!

Raporto

Report icon 0178065b5e305511a09c5097349c95290c3389a781530832904743d32b19e424

Shkruani në detaje shqetësimin tuaj.


Keni ndonjë problem rreth kësaj shpallje?