FINCA është Institucion Financiar Amerikan, që operon në Euroazi, Lindje të Mesme, Afrikë dhe Amerikë Latine, duke shërbyer mbi 1.7 milion klientë. Me qëllim të rritjes së efikasitetit në operacione, FINCA Kosovë shpallë:

KONKURS
NËNPUNËS/E PËR MBLEDHJEN E KREDIVE – FERIZAJ

PËRGJEGJËSITË:

Të kontaktojë dhe menaxhojë në baza të rregullta klientët në portfolion e saj/ tij;
Të bëj vizita të rregullta në teren te klientët në portfolion e saj/tij si dhe tek organet e përmbarimit;
Të bëj vlerësimin e ekspozimeve kreditore jo-performuese me maturi dhe profesionalizëm dhe të propozoj zgjidhje adekuate;
Të filloj procedurën përmbarimore ndaj klientëve jo-performues pranë Përmbaruesëve Privat;
Të ndërmerrë veprime përmbarimore pranë Gjykatave;
Të përfaqësoj institucionin në lidhje me klientët në procedurë përmbarimore dhe/ apo civile;
Të përgatitë raporte të rregullta në lidhje me aktivitetet rreth klientëve në portfolio të saj/ tij;
Të kryej punë të tjera që kanë të bëjnë me menaxhimin e ekspozimeve jo-performuese.

KUALIFIKIMET:

Preferohet te jetë i diplomuar në fushën e Drejtësisë, Ekonomisë apo administrim Biznesi
Eksperiencë pune në mbledhjen e kredive jo-performuese, kredidhënie, procedurën përmbarimore, apo të ngjashme përbën avantazh;
Aftësi të shquara komunikuese dhe organizative;
Aftësi të shquara analitike;
I/E dedikuar dhe i/e vetëmotivuar për sukses;
Njohuri të paketës Microsoft Office
Të posedojë Patent Shofer kategorinë “B”
Njohje të mirë të gjuhës Angleze;

Ju lutem plotësojeni aplikacionin online http:// www.fincakosovo.org/mundesi- punesimi/openings/ në web faqe: Fincakosovo.org ose dërgoni CV- në dhe Letrën motivuese në e-mail adresën: recruitment@fincakosovo.org si dhe në hr@fincakosovo.org. Në titull duhet të shkruhet pozita e punës dhe vendi. Aplikacionet e dorëzuara në format tjera nuk do të konsiderohen.

Vetëm kandidatët e përzgjedhur do të kontaktohen. Kandidatet femra inkurajohen të aplikojnë. FINCA Kosovë ofron mundësi punësimi të barabartë. Afati i aplikimit deri me 01/04/2019
Kosovo.FINCA.org

FINCA Kosovë Zyra Qendrore Rr. Robert Doll, Nr.112 10000 Prishtina + 381 (0) 38-609-721 + 381 (0) 38-609-722 Kosovo.FINCA.org

FINCA është institucion financiar Amerikan me selinë kryesore në Washington DC – SHBA | Vepron në 21 shtete të botës, në 5 kontinente të ndryshme | Ofron shërbime mbi 1.6 milion klientëve në mbarë

Ky konkurs apo kjo shpallje skadon ne ora 11:59pm, Monday April 1st, 2019

Raporto

Report icon 0178065b5e305511a09c5097349c95290c3389a781530832904743d32b19e424

Shkruani në detaje shqetësimin tuaj.


Keni ndonjë problem rreth kësaj shpallje?