• Kandidatët duhet të plotësojnë këto kushte:
    Duhet të kenë të kryer së paku nivelin e studimeve Bachelor.
  • Të kenë të paktën 5 vite përvojë pune;
  • Të kenë përvojë në projektet e OJQ-ve;
  • Të mos jenë të emëruar politikë, shërbyes civil apo pozita të ngjashme në administratën shtetërore.

Kandidatët duhet të dorëzojnë këto dokumente:

  • Një letër motivimi
  • Një CV të përditësuar;
  • Dëshmi për shkollimin dhe përvojën e punës;
  • Të punësuarit në OJQ duhet të dorëzojnë një letër nominimi nga Udhëheqësi i OJQ-së në të cilën aplikuesi është i punësuar.

Aplikimi mund të bëhet përmes e-mail: Filloreta.d.gashi@rks-gov.net, deri më 1 Prill 2019. Aplikimin mund të bëhet edhe në kopje fizike të dokumentacionit të kërkuar, në zyrën Nr. 205, Ministria e Shëndetësisë, Rruga e Zagrebit nr. 60/10.000, Republika e Kosovës, Prishtinë.

Ministria e Shëndetësisë pasi të vlerësoj aplikacionet, do të formojë regjistrin e ekspertëve të jashtëm, të cilët do të ftohen sipas nevojës së komisionit vlerësues të MSh-së për projektet propozimet e OJQ-ve.

Raporto

Report icon 0178065b5e305511a09c5097349c95290c3389a781530832904743d32b19e424

Shkruani në detaje shqetësimin tuaj.


Keni ndonjë problem rreth kësaj shpallje?