Kërkesat e përgjithshme 

 • Rezultate të mira gjatë studimeve me notë mesatare mbi 8.5
 • Pasion dhe dëshirë për mësim dhe për të bërë ndryshimin
 • Përkushtim dhe obligim për pjesëmarrje të rregullt në trajnim (e domosdoshme)
 • Shkallë të lartë të iniciativës, përgjegjësisë, kreativitetit dhe vullnetit krijues
 • Njohuri të shkëlqyeshme të gjuhës angleze në lexim, shkrim dhe komunikim
 • Të ketë patent shoferi kategori B me përvojë në vozitje (e dëshirueshme)

Kërkesat specifike

 • Përvojë 2+ vite në zhvillimin e aplikacioneve ëeb, mobile, cloud dhe aplikacione biznesi;
 • Përvoje pune 2+ në JAVA dhe C#;
 • Përvojë pune në databaza relacionale;
 • Diplomë në shkenca kompjuterike apo gati per diplomim;
 • Të kuptoj dhe të ketë përvojë në tërë ciklin e zhvillimit softuerik;

Aftësi të dëshiruara

 • Aftesi ne Spring Framework ose Jakarta EE (Java EE)
 • Certifikime në ndonjërën nga fushat si: Java, C#, Databaza, HTML dhe CSS.
 • Aftësi në JavaFx dhe Sëing.

Matja e rezultatit dhe vlerësimi

 • Kandidatët do të maten në performansë dhe do të vlerësohen gjatë gjithë trajnimit në fushat përkatëse
 • Kandidatët duhet të certifikohen në QuickBooks
 • Kandidatët duhet të tregojnë interesim të dalluar dhe të kontribuojnë në grup

Çka mund të prisni

 • Mundësi punësimi pas rezultateve të dalluara në trajnim
 • Mundësi zhvillimi profesional dhe personal me zhvillim karriere
 • Përfitim nga përvoja profesionale e një kompanie lidere në treg
 • Klimë pune e hapur, motivuese dhe e orientuar në punë ekipore
 • Projekte interesante nga fusha të ndryshme
 • Mundësi të jeni pjesë e historisë së transformimit digjital në Kosovë

Për të aplikuar dërgoni email në info@melita-partners.com  duke bashkangjitur:

 • Letër motivuese për pozitën që aplikoni;
 • CV-në tuaj të përditësuar (me referenca nga përvojat e deritanishme me detaje kontaktuese)

Raporto

Report icon 0178065b5e305511a09c5097349c95290c3389a781530832904743d32b19e424

Shkruani në detaje shqetësimin tuaj.


Keni ndonjë problem rreth kësaj shpallje?