Përgjegjësitë primare:

 • Interpretimi dhe aplikimi i Standardeve Ndërkombëtare të Raportimit Financiar (SNRF) dhe aplikimi praktik i rregulloreve të BQK -së në politikat e kontabilitetit;

 • Përcjellja e ndryshimeve në SNRF;

 • Dizajnimi i shembujve konkret për aplikimin e standardeve SNRF dhe rregulloreve të BQK -së;

 • Zhvillimin e “business case document” – pjesa e kontabilitetit, gjatë krij imit të produkteve të reja bankre dhe zhvillimeve në sistemin bazë të bankës;

 • Zhvillimi dhe përpilimi i politikave dhe procedurave kontabël të bankës në përputhje me SNRF dhe politikat e procedurat e grupit;

 • Përpilimi i manualeve për trajtimin kontabël të transaksioneve bankare;

 • Asiston në përgatitjen e pasqyrave financiare dhe raportit të auditimit;

 • Detyra të tjera sipas nevojës.

Njohuritë dhe shkathtësitë e kërkuara:

 • Njohuri të mira në parimet kontabël dhe financiare;

 • Aftësi për të analizuar të dhënat financiare dhe përgaditjen e raporteve dhe krahasimeve;

 • Shkathtësi të shkëlqyeshme komunikuese në të shkruar dhe të folur dhe aftësi ndërpersonale ;

 • Të jetë efikas në punë ekipore, të jetë kontributdhënës në ekip në prodhimin e materialeve cilësore brenda afateve të dendura kohore;

 • Njohuri të mira në SNRF dhe SNK;

 • Të etur për të qenë pjesë e projekteve financiare;

 • Të ketë dëshirë dhe ambicie për të qenë pjesë e ekipit të suksesshëm financiar 

 • Të jetë inovativ, gjithmonë duke kërkuar mënyra të reja për të arritur dhe plotësuar gjërat.

Kërkesat profesionale:

 • Diplomë universitare në Kontabilitet, Financa, Menaxhment ose në Ekonomi ;

 • Kualifikimi profesional n ë kontabilitet vlerësohet shumë;

 • Së paku tre (3) vite eksperiencë në kontabilitet dhe/ose raportim financ iar ose eksperiencë në sektorin bankar , kompani të auditimit ose në departament in financiar të ndonjë kompanie;

 • Njohuri të avansuare në MS Excel ;

 • Njohuri pune të gjuhës angleze;

 • Aftësi ndërpersonale dhe shkathtësi të shkëlqyeshme komunikuese , aftësi të përshtatjes që të plotësojë kërkesat e një ambienti që ndryshon dhe fleksibilitet në orar të punës.

 

Raporto

Report icon 0178065b5e305511a09c5097349c95290c3389a781530832904743d32b19e424

Shkruani në detaje shqetësimin tuaj.


Keni ndonjë problem rreth kësaj shpallje?