Përgjegjësia:

 • Shitja e brendeve te percaktuara

Edukimi:

 • Bachelor

Përvoja:

 • 6 muaj pune ne menaxhment

Detyrat:

 • Menaxhon, organizon dhe siguron efikasitetin e tërë procesit vijues të punës në fushen e programit te caktuar te shitjes
 • Përpilon planin e furnizimit me mall
 • Kujdeset për organizimin e transportit të mallit pë programin të cilin e menaxhon
 • Përcakton kriteret për distribuim të mallit.
 • Analizon prezencen e produkteve ne treg.
 • Përcjell dinamiken e shitjes së produkteve sipas muajve, kuartaleve dhe vitit.
 • Paraqet të gjitha vërejtjet dhe pengesat e mundshme nga porosia e mallit e deri te pranimi i mallit dhe nga shitja deri te arkëtimi i parave. Ndërmerr masa për zgjidhjen e tyre
 • Përcakton kornizat për mënyrën e prezentimit të mallit në treg.
 • Kontrollon tregun (konkurrencën, çmimet, promocionet, marketingun etj)
 • Bën vizita në teren,kryen takime me blersat dy herë në javë
 • Paraqet raportin e punës në fund të çdo jave.
 • Përcjell inkasimet nga blerësit për programin që e menaxhon
 • Verifikon afatin e mallit ne depo për programin që menaxhon
 • Pergatitë rutine planet per supervizorët dhe mbikqyrë ato të punonjësve të tjerë të programit (komercialistat dhe shitësit ambulantivë).
 • Verifikon a është bërë regjistrimi i mallit me regull shitësve ambulantivë nga ana e supervizorit.
 • Mban konsultime ditor me punonjesit e programit, ndërsa organizon takime të rregullta një herë në javë.
 • Mbikqyre paraqitjen fizike të punonjësve të programit (i rruar, i nënqethur, veshje elegante).
 • Bashkëpunon me të punësuarit në kolektiv për gjëra të ndryshme në fushen e shitjes dhe marredhënjeve ndërnjerzore
 • Obligohet ti përmbahet rendit shtëpiak

Shkathtësitë tjera:

 • Njohja e punës me kompjuter
 • Njohja e programeve të Office
 • Aftësi për punë nën presion të kohës
 • Aftësi komunikuese
 • Gjuha Angleze (e obligueshme)

Vetem kandidatet e perzgjidhur do te kontaktohen.

Email per kontakt info@union-ks.com dhe ne Subject te shenohet “APLIKIM per “poziten perkatese”.

Raporto

Report icon 0178065b5e305511a09c5097349c95290c3389a781530832904743d32b19e424

Shkruani në detaje shqetësimin tuaj.


Keni ndonjë problem rreth kësaj shpallje?