Përgjegjësitë:

 • Testimi i pyetësorëve;

 • Pjesëmarrja në trajnim të anketuesve (të organizuar në Prishtinë);

 • Realizimi i anketave në terren;

 • Raportimi i rregullt te mbikëqyrësit;

 • Bashkëpunimi me mbikëqyrësit për kontrollë të anketave të realizuara;

Kualifikimi:

 • Të ketë studimet Bachelor të përfunduara 

 • Posedimi i patentë shoferit, kategoria B.

 • Preferohet eksperiencë e mëhershme me hulumtime

 • Të mos jetë anëtar/e e ndonjë partie politike

 • Aftësi të shkëlqyeshme komunikimi

UBO Consulting ofron:

 • Pagesë konkurruese në treg

 • Mundësi për punësim me kontratë afatgjate

 • Mundësi për ngritje në karrierë

Për të aplikuar, ju lutem dërgoni CV-në tuaj me titull “Aplikim për anketues/e (Emrin e Komunës)” në email adresën recruitment@uboconsulting.com

Raporto

Report icon 0178065b5e305511a09c5097349c95290c3389a781530832904743d32b19e424

Shkruani në detaje shqetësimin tuaj.


Keni ndonjë problem rreth kësaj shpallje?