Përgjegjësitë:

 • Instalimi dhe konfigurimi i Windows serverëve me të gjitha rolet e ADDS, File Server,RMS, dhe klientëve (Windows 7), vëzhgimi, mirëmbajtja dhe mbindërtimi i tyre. Zgjidhja eproblemeve të lidhura me sistemin operativ dhe atyre harduerike.
 • Aplikimi dhe përcjellja e pakove arnuese dhe atyre të sigurisë në serverë dhe klientë.Instalimi i serverëve nëpër filiala, marrja e kopjes së të dhënave nga këto sisteme.
 • Përditësimi, mirëmbajtja dhe raportimi i rregullt i softuerit anti-virus në nivelin e serverëvedhe atë të klientëve. Vëzhgimi i të gjitha serverëve nën përgjegjësinë e TI-së, raportimi iproblemeve në personat përkatës dhe intervenimi në rast nevoje.
 • Mirëmbajtja e serverëve fizike dhe virtuale.
 • Monitorimi dhe menaxhimi i Active Directory, Exchange Server, rolet dhe karakteristikat e servereve windows dhe servereve virtual që janë në përgjegjësi në departamentin e TI, raportimi i problemeve të personi i caktuar, përcjellja e tyre dhe nëse është nevojaresetimi i sistemit.
 • Menaxhimi dhe mirëmbajtja e sistemit Vmware.
 • Menaxhimi dhe mirëmbajtja e sistemit Microsoft Lync.
 • Menaxhimi dhe mirëmbajtja e sistemit operativ të Window 7/10 image dhe Windows Server 2012 R2/2016
 • Instalimi, konfigurimi dhe menaxhimi I ESX(i) hostave dhe servereve virtual.
 • Monitorimi dhe menaxhimi i serverave virtual duke përdorur softverin e replikimit.
 • Mbrojtja dhe ruajtja e të gjithë fjalëkalimeve të TI, çelsave, dokumenteve konfidencionale që i janë dhenë.
 • Vëzhgimi, eleminimi dhe parandalimi i problemeve përsëritëse të cilat përcaktohen në raportet e auditorëve.
 • Aplikimi i politikave të sigurisë të të dhënave dhe rregullave për deri sa kuptohet përgjegjësia i asaj/atij.
 • Instalimi i servereve në filiala, menaxhimi i kontraktorëve për këtë, krijimi i backup-ave për të dhëna.
 • Mbështetje në PC support kur është nevoja
 • Detyra tjera relevante sipas nevojës.

  Kualifikimet e kërkuara:
 • Preferohet të ketë diplomë në Fakultetin e Inxhinierisë kompjuterike
 • Preferohet të ketë MSCE/MCITP Enterprise certifikatë
 • Preferohet të ketë eksperience dhe certifikatë valide në Sharepoint
 • Preferohet dituria ne .net
 • Preferohet të ketë eksperience VCP në 4.x (ose me lartë) ose eksperiencë ekuivalente
 • Aftësi për marrjen e vendimeve të shpejta
 • Aftësi për koordinim dhe drejtim
 • Parashikim dhe vlerësim të rreziqeve
 • Aftësi të punoj në grup nën presion
 • Të ketë dituri në MS office
 • Preferohet te jetë i certifikuar në Microsoft SCCM dhe SCOM
 • Të ketë dituri për hardverin e servereve
 • Preferohet të jetë i certifikuar në Exchange 2010/2013
 • Të jetë ekspert i aplikacioneve në MS Backoffice
 • Të ketë dituri në Active Directory
 • Të jetë fleksibil me orarin e punës nëse kërkohet

Përvoja e punës: Minimum 3 vjet përvojë në Teknologjinë Informative (IT), e preferueshme në
sektorin bankar apo në kompani tjera ndërmarrëse.
Aplikimi duhet të bëhet online përmes web faqes së bankës www.teb-kos.com Ju lutemi klikoni
tek Mundësi Punësimi dhe pastaj tek linku: https://recruitment.teb-kos.com/rc/ .

Afati i fundit për aplikim është 04.06.2019. Aplikacionet e pakompletuara nuk do të konsiderohen. Do të
kontaktohen vetëm kandidatët e përzgjedhur.

Raporto

Report icon 0178065b5e305511a09c5097349c95290c3389a781530832904743d32b19e424

Shkruani në detaje shqetësimin tuaj.


Keni ndonjë problem rreth kësaj shpallje?