Detyrat dhe përgjegjësitë:

 • Angazhon dhe menaxhon aktivitetet dhe punët ligjore në raport me bashkëpunëtorët;
 • Përgatitja dhe administrimi i dokumentacionit juridik-ligjor në Zyrën Ligjore;
 • Përpilimi i shkresave procedurale në të gjitha fazat deri në finalizimin e proceseve përmbarimore, gjyqësore dhe përfaqësimi i klientëve në çështjet e caktuara juridike: tek përmbaruesit privat ,gjykata dhe organet tjera relevante;
 • Asistimi në hartimin e akteve dhe dokumenteve tjera juridike të klientëve;
 • Zbaton planet vepruese të përcaktuara nga përgjegjësi;
 • Realizon detyra dhe përgjegjësi të tjera sipas nevojës;

Kualifikimet e kërkuara:

 • Diploma Universitare nga fusha e Drejtësisë.
 • Preferohet 2-3 vite përvojë pune, e preferuar në fushën ligjore
 • Të ketë provimin e Jurisprudencës (e preferueshme)
 • Të ketë shkathtësi të mira komunikuese me klientë
 • Njohuri të mira të MS Office
 • Efikas në punë ekipore
 • Aftësi të mira të gjuhës angleze
 • Patenta (B1) ) e preferueshme

Të gjithë kandidatët e interesuar duhet të dërgojnë CV-të dhe dokumentet relevante të skenuar në formë elektronike në e-mail adresën: work@eck-edu.org duke specifikuar pozitën për të cilën aplikojnë.
Shënim: Do të kontaktohen vetëm kandidatët që i përmbushin kriteret si më lartë.

Raporto

Report icon 0178065b5e305511a09c5097349c95290c3389a781530832904743d32b19e424

Shkruani në detaje shqetësimin tuaj.


Keni ndonjë problem rreth kësaj shpallje?