Përgjegjësitë:

  • Të përgjigjet në të gjitha thirrjet që pranon, të asistoj klientët në çdo kërkesë apo problem që mund të kenë; i qetë dhe i kujdesshëm gjithmonë t’u ofroj këshilla profesionale.
  • Në bazë të kërkesave të bankës që shfaqen bën thirrje tek klientët, qoftë për t’i njoftuar pë produkte apo shërbime të reja apo edhe për informata tjera administrative.
  • Monitoron proceset dhe procedurat në qendrën e thirrjeve dhe rekomandon zgjidhjen më të mirë me të re dhe funksionale

Kualifikimet e kërkuara:

  • Së paku të jetë Student në fakultetin Ekonomik
  • Të kuptoj ambientin e biznesit, trendet dhe zhvillimet specifike te tij
  • T’i kuptoj produktet dhe shërbimet bankare
  • Shkathtësi të shkëlqyeshme komunikuese
  • Njohuri të mira të MS Office
  • Efikas në punë ekipore
  • Aftësi të shkëlqyera të gjuhës angleze

Puna zhvillohet me ndërrime - Qendra e Thirrjes punon 24 orë.

Aplikimi duhet të bëhet online përmes web faqes së bankës www.teb-kos.com Ju lutemi klikoni tek Mundësi Punësimi dhe pastaj tek linku: https://recruitment.teb-kos.com/rc/.

Aplikacionet e pakompletuara nuk do të konsiderohen. Do të kontaktohen vetëm kandidatët e përzgjedhur.

Raporto

Report icon 0178065b5e305511a09c5097349c95290c3389a781530832904743d32b19e424

Shkruani në detaje shqetësimin tuaj.


Keni ndonjë problem rreth kësaj shpallje?