Detyrat dhe përgjegjësitë

 • Përgatit shkresa juridike tё shkollёs (vendime, njoftime, kёrkesa, vёrtetime) dhe akte tjera pёr shkollёn sipas rekomandimit tё menaxhmentit;
 • Kontrollon dhe kujdeset pёr librin amё tё nxёnёsve dhe pёrcjellё shёnimet dhe ndryshimet qё bёhen nё tё;
 • Mban procesverbalin e mbledhjeve si dhe procesverbal tё shkruar pёr tё gjitha ҫёshtjet administrative tё shkollёs;
 • Organizon dhe udhёheqё me pёrkushtim dhe pedantёri protokollet e dёftesave dhe diplomave tё nxёnёsve;
 • Mban dhe pёrditёson dosjet e personelit tё shkollёs, kontratat e punёs, shkёputjet e kontratave, pёrvojёn e punёs, pushimet e lehonisё, dhe kujdeset qё tё gjitha tё jenё nё pajtim me procedurat ligjore;
 • Pergatitё ndryshimet mujore sipas nevojёs pёr listёn e pagёs pёr punonjёsit e shkollёs, raporton ndryshimet e nevojshme;
 • Mban evidencёn e zёvdendёsimeve tё mёsimdhёnёsve nё rast mungese dhe mban shёnime;
 • Udhёheqё databazën e listës së nxënësve (kartelat financiare) me info relevante për pagesat e kësteve të shkollimit dhe informon me kohë prindërit për obligimet sipas kontratës, si dhe pёrditёson databazёn me informacione tё reja financiare dhe personale;

Njohuritë dhe shkathtësitë

 • Diplome Universitare (Juridik, Pedagogji, Menaxhim i Burimeve Njerëzore);
 • Të ketë së paku 2 vite përvoje të punës në administratë të shkollës së mesme;
 • Njohja e gjuhës gjermane dhe gjuhës angleze në të folur dhe në të shkruar do të jetë përparësi (dëshmitë mbi këtë kërkohen);
 • Të njoh punën me kompjuter, sidomos punën me Microsoft Office
 • Te ketë personalitet të qetë dhe komunikativ.

Dokumentet e kërkuara

 • CV në format Evropian
 • Diplomën/at dhe çertifikata relevante profesionale
 • Referencat e punës

Ju lutem na i dërgoni CV-të tuaja në e-mail adresën: hr@altradeholding.eu dhe tek rubrika “subject” të ceket emri mbiemri dhe pozita e kandidatit në të cilën aplikoni. Vetëm personat të cilët do të përzgjidhen për intervistim do të kontaktohen.

Raporto

Report icon 0178065b5e305511a09c5097349c95290c3389a781530832904743d32b19e424

Shkruani në detaje shqetësimin tuaj.


Keni ndonjë problem rreth kësaj shpallje?