Përgjegjësitë:

 • Nën mbikëqyrjen e eprorit direkt dhe me qëllim të fitim të njohurive profesionale, Praktikanti do të marr pjesë në: 
 • Të prezantojë dhe të shesë produktet dhe shërbimet tona për klientët tanë të mundshëm.
 • Të veprojë sipas procedurave të brendshme të bankës lidhur me Njihe Klientin Tënd për Klientët Komercial dhe të Korporatave.
 • Të bëjë vizita të klientëve lidhur me NjKT (Njihe Klientin Tënd)
 • Të kryejë detyrat që mund të caktohen nga Divizioni Komercial dhe i Korporatave.
 • Të formojë numrin e klientit dhe kompletojë të gjitha dokumentet e kërkuara nga Departamenti i Pajtueshmërisë.
 • Ai/ajo siguron që të mbajë të gjitha dokumentet që lidhen me pozicionin e tij / saj në përputhje me rregulloret e Bankës dhe aplikimet.
 • T’i asistoj zyrtarët e portfolios komeriale në punët e përditshme.

Kualifikimet e kërkuara:

 • Preferohet diplomë e Universitetit Ekonomik ose e Administrim Biznesit
 • Të kuptoj ambientin e biznesit, trendet dhe zhvillimet specifike te tij
 • T’i kuptoj produktet dhe shërbimet bankare
 • Preferohen njohuri të përgjithshme të sistemit bankar
 • Shkathtësi të shkëlqyeshme komunikuese me klientë të brendshëm/jashtëm
 • Njohuri të mira të MS Office
 • Efikas në punë ekipore
 • Aftësi të shkëlqyera të gjuhës angleze
 • Leje të vozitjes

Ofrohet kontratë praktike me gjashtë muaj kohëzgjatje.

Aplikimi duhet të bëhet online përmes web faqes së bankës www.teb-kos.com . Ju lutemi klikoni tek Mundësi Punësimi dhe pastaj tek linku: https://recruitment.teb-kos.com/rc/

Aplikacionet e pakompletuara nuk do të konsiderohen. Do të kontaktohen vetëm kandidatët e përzgjedhur.

Raporto

Report icon 0178065b5e305511a09c5097349c95290c3389a781530832904743d32b19e424

Shkruani në detaje shqetësimin tuaj.


Keni ndonjë problem rreth kësaj shpallje?