Përshkrimi i detyrave të punës dhe përgjegjësive:

 • Koordinimi dhe menaxhimi i punëve gjatë ndërtimit të objektit
 • Koordinimi me arkitekt dhe kompani mbikqyrëse;
 • Koordinimi dhe mbajtja e raporteve me kompani shërbyese;
 • Menaxhon me punët teknike;
 • Nënshkruan dokumentet teknike;
 • Organizon dhe udhëheqë më punët profesionale dhe të tjera në pajtueshmëri me normat e përgjithshme, rregulloren dhe aktet tjera të kompanisë;
 • Udhëheqë më politikat e kompanisë të caktuara nga Bordi i Aksionarëve në pajtim më të gjitha rregulloret dhe ligjet në fuqi të Republikës së Kosovës;
 • Raporton Zëvendës CEO në baza ditore apo së paku në 1 herë në javë.

Kërkesat për këtë pozitë:

 • Diplomë universitare në Elektroteknikë, Makineri, niveli Master i preferueshëm;
 • Së paku 5 vite përvojë pune në menaxhimin e objekteve;
 • Se paku 2 vite përvoje në menaxhimin e personelit;
 • Njohuri në Financa dhe Marketing;
 • Aftësi në Komunikim dhe në Negocim;
 • Njohuri të gjuhës angleze (gjuha turke është përparësi).

Dërgo CV-në në hr@galeria-ks.com dhe shkruaj pozitën për të cilin aplikoni në titull/subject të emailit

Raporto

Report icon 0178065b5e305511a09c5097349c95290c3389a781530832904743d32b19e424

Shkruani në detaje shqetësimin tuaj.


Keni ndonjë problem rreth kësaj shpallje?