PËRGJEGJËSITË:

 • Përgjegjës/e për të gjitha punët administrative të Zyrës Ekzekutive;
 • Mirëmban kalendarin ditor të Bordit Menaxhues duke përfshirë takimet brenda dhe jashtë Institucionit, organizon mbledhjet si dhe pranon mysafirët e Zyrës së Ekzekutivit;
 • Mban minutat e takimeve dhe mbledhjeve të ndryshme;
 • Kontrollon postën elektronike që dedikohet për Zyrën Ekzekutive dhe pranimin e letrave zyrtare;
 • Është përgjegjës/e për mbajtjen dhe ruajtjen e të gjitha dokumenteve të rëndësishme të Zyrës së Ekzekutivit dhe të departamenteve tjera të Institucionit;
 • Kooperon me te gjitha Departamentet e Institucionit si dhe me degët;
 • Është i/e obliguar të ruajë konfidencialitetin e Institucionit;
 • Pranon të gjitha shkresat, i administron dhe i regjistron në librin e protokollit;
 • Të gjitha shkresat i klasifikon dhe i shpërndan tek personat adekuat;
 • Protokollon dokumentet të cilat vijnë nga jashtë dhe i dorëzon në Departamentin apo tek personat përkatës;
 • Përveç detyrave dhe përgjegjësive të cekura përformon edhe në detyra tjera të kërkuara nga Mbikëqyrësi Direkt;

KUALIFIKIMET DHE AFTËSITË:

 • Fakulteti Ekonomik, Juridik apo Administrim Biznesi;
 • Njohja shumë e mirë e Gjuhës Angleze si në të folur dhe në të shkruar është e obligueshme;
 • Njohje shumë e mirë e programeve të MS Office (Word, Excel, PowerPoint);
 • Aftësi shumë të mira organizative;
 • Aftesi shumë të mira sociale dhe komunikuese;
 • Përvojë pune në institucione financiare do te jetë përparësi

Raporto

Report icon 0178065b5e305511a09c5097349c95290c3389a781530832904743d32b19e424

Shkruani në detaje shqetësimin tuaj.


Keni ndonjë problem rreth kësaj shpallje?