Detyrat dhe përgjegjësitë

 • Hartimi dhe implementimi i strategjisë së përgjithshme të marketingut në përputhje me strategjinë dhe objektivat e biznesit duke e detajuar në plane veprimi mujore;
 • Hartimi dhe monitorimi i një plani vjetor marketingu, i cili detajon aktivitetet e vitit që përkojnë me objektivat e miratuara të biznesit;
 • Hartimi i buxhetit vjetor të marketingut, ndjekja dhe realizimit të tij;
 • Drejton grupin në realizimin e objektivave;
 • Manaxhimi i kanaleve sociale të medias së kompanise;
 • Përgatit analiza të tregut, të konkurrencës, të cmimeve, të kënaqësisë së klientit, të elementeve publicitare dhe ia prezanton ato para Drejtorit;
 • Përgatit plan media- për të marketuar sa më shumë brendin e kompanisë; Zhvillimin dhe përmiresimin e njohjes së Brend-it;
 • Kërkimi dhe gjetja e zgjidhjeve efikase e të gjitha mënyrave të mundshme për të bërë marketing;
 • Monitorimi i zbatimit të aktiviteteve të marketingut brënda buxhetit dhe në cilesinë e kërkuar;
 • Rishikimi i ekzekutimit të planit të aktivitetit për veprime proaktive dhe korrigjuese të mundshme;
 • Organizimi i promocioneve të vazhdueshme si element taktike për të rritur shitjet; organizimi i aktiviteteve sezonale për të rritur shitjet;
 • Krijon sherbime dhe paketa te reja;
 • Përgjegjes për rishikimin e përmbajtjes së website-it të kompanisë dhe sigurohet se të gjitha informacionet në të janë të azhornuara;
 • Udhëheq kërkime në treg për të identifikuar kërkesat e tregut aktual dhe në të ardhmen;
 • Identifikon nevojat për trajnim te stafit.
 • Bashkëpunon me menaxheret e shitjes për të gjeneruar ide dhe iniciative konkuruese dhe motivuese për shitesat;
 • Bën takime të rregullta periodike, për ecurinë dhe problematikat e shitjeve dhe strategjitë e marketingut;
 • Raporton tek Drejtori periodikisht, potencialet për produkte dhe shërbime të reja, zhvillime specifike, informacione të mbledhura në terren, aktivitetet e konkurencës etj;
 • Rifreskimi i database së klientit;
 • Mbron vlerat e organizatës duke e mbajtur informacion konfidencial;
 • Zbaton detyra të tjera që i caktohen;

Kualifikimet e kërkuara

Edukimi: Diplomë në Marketing, Administrim Biznesi;

Eksperiencë Pune: Preferohen kandidatë me mbi 1 vjet përvojë profesionale në marketing dhe shitje, përbën përparësi përvoja në Biznes;

AFTËSITË  E TJERA :

 • Njohje të mira në Marketing dhe të parimeve të reklamimeve, duke përfshirë sektorin e marketingut, rritjen e ofertës së produkteve, përfitimet nga shitjet;
 • Aftësi të mira ndërveprimi në biznes dhe shitje: ai/ajo duhet të ketë aftësi të shkëlqyera në komunikim si gojarisht dhe nëpërmjet telefonit, me palët e interesuara dhe me të gjithë operatorët e tjerë;
 • I aftë që të jetë i suksesshëm dhe të shfaq përvojën e vetë në menaxhim lidhur me klientët dhe kontratat e rëndësishme;
 • Punëtor, këmbëngulës, dhe i besueshëm;
 • Pozitiv dhe entuziast;
 • I matur, i besueshëm dhe profesional në marrëdhëniet me ekzekutivët e Kompanisë;
 • Të ketë aftësi të mira komunikimi dhe të dijë të bëhet pjesë e grupit;
 • Njohuri shumë të mira të gjuhës angleze;
 • Të ketë patent shofer kategoria B
 • Njohuri shumë të mira të programevë të paketës Office;

Të gjithë kandidatët e interesuar do duhet të dërgojnë aplikimin e tyre (letër motivuese dhe cv) në adresën: hr@union-ks.com.

Raporto

Report icon 0178065b5e305511a09c5097349c95290c3389a781530832904743d32b19e424

Shkruani në detaje shqetësimin tuaj.


Keni ndonjë problem rreth kësaj shpallje?