TEB një ndër bankat më me renome në Kosovë është pjesë e brend-it të mirënjohur bankar në Turqi e mbështetur në fuqinë ndërkombëtare të BNP Paribas.

TEB tani po kërkon kandidatë të kualifikuar për pozitën: Analist i Portfolios për Bujqësi për Degën në Viti

Përgjegjësitë:

Të ndërtojë portfolio të shëndoshë agrokulturore përmes shitjes direkte
Analizon dhe propozon rastet e kredisë për aprovim
I shërben klientët me përkushtim dhe ndërton relacione profesionale me ta
Monitoron trendet e tregut dhe njofton për përshtypjet mbi tregun
E prezanton bankën në treg, në përputhje me politikat dhe procedurat e saj
Detyra tjera relevante

Kualifikimet e kërkuara:

Diploma e universitetit të bujqësisë
Preferohet 1-2 vite eksperiencë bankare, e preferuar në segmentin e bujqësisë
Preferohet eksperiencë tjetër biznesi, me përvojë analitike
Preferohet eksperiencë profesionale në shitje
Të kuptoj ambientin e biznesit, trendet dhe zhvillimet specifike te tij
T’i kuptoj produktet dhe shërbimet bankare
Preferohen njohuri të përgjithshme të sistemit bankar
Shkathtësi të shkëlqyeshme komunikuese me klientë të brendshëm/jashtëm
Njohuri të mira të MS Office
Efikas në punë ekipore
Aftësi të shkëlqyera të gjuhës angleze
Të ketë patentë shoferi

Aplikimi duhet të bëhet online përmes web faqes së bankës www.teb-kos.com
Ju lutemi klikoni tek Mundësi Punësimi dhe pastaj tek linku: https://recruitment.teb-kos.com/rc/

Afati i fundit për aplikim është 17.08.2018. Aplikacionet e pakompletuara nuk do të konsiderohen. Do të kontaktohen vetëm kandidatët e përzgjedhur.

Raporto

Report icon 0178065b5e305511a09c5097349c95290c3389a781530832904743d32b19e424

Shkruani në detaje shqetësimin tuaj.


Keni ndonjë problem rreth kësaj shpallje?