Pergjegjesit:
•Njeh dhe punon me dokumentacionin që shoqëron hyrjet dhe daljet e produkteve në/nga magazina.
•Shoqëron dhe dorëzon mallin tek klienti 
•Kujdeset për sistemimin e produkteve në magazinë sipas standardeve dhe kërkesave teknologjike të tyre.
•Mirëmban dhe ruan produktet nga dëmtimet.
•Zbaton Proceduren per  Kontrollin e Produkteve 
•Kryen me përpikmëri çdo detyrë të posaçme që i ngarkohet nga superiori dhe raporton në kohë sipas afateve të përcaktuara për përmbushjen e tyre.

Kriteret: 
•Shkollimi i mesem, e preferuar te kete diplom universitare. 
•Te ketenjohuri ne paisjet e ITse
•Se paku 3 vjet pervoje pune ne Magazine 
•Njohja e punes ne kompjuter
•Posedim i lejes se vozitjes (kategoria B) 

Aftesi tjera:
•Aftesi te mira komunikuese.  
•Aftesi te mira organizative dhe sistemuese
•Te jete i gatshem te punoje nen presion

Ju lutem, te specifikohet pozita ne subject kur te aplikoni! 
Ju lutem, dergoni CV dhe dokumentet tjera shtese, si Certifikatat e shkollimit, trajnimeve etj, ne email adresen: humanresources@itd-ks.com 

Raporto

Report icon 0178065b5e305511a09c5097349c95290c3389a781530832904743d32b19e424

Shkruani në detaje shqetësimin tuaj.


Keni ndonjë problem rreth kësaj shpallje?