ITD PRISHTINE SHPK kerkon te punesoje:

Asistent/e Product Manager

KËRKESAT BAZË PËR ARSIMIM, KUALIFIKIM, EKSPERIENCË: 

 • Bachelor Degree ne Shkenca Kompjuterike, si Inxhinieri Kompjuterike, Elektronike apo te ngjashme me to.
 • Njohuri te mira ne IT. Servera Storage, Network/ Security
 • Eksperience e meparshme punë në ne fushen e teknologjise
 • Njohuri hyrese ne Project Management
 • Aftesi te mira organizative
 • Aftesi te mira komunikuese
 • Te ketë njohuri te mira te gjuhes angleze ne shkrim dhe komunikim.
 • Aftesi te mira te punes ne grup

DETYRA DHE PËRGJEGJËSI:

 • Njeh gamën e produkteve, specifikimet e tyre teknike, konfigurimet standarde dhe opsionet shtesë, limitet dhe mundësitë për upgrade.
 • Njeh produktet konkurrente ne treg dhe avantazhet apo disavantazhet e tyre. Krahason specifikat teknike, çmimet etj, me produktet tona.
 • Bashkepunon me furnitoret ne perzgjedhjen e produkteve ne funksion te zgjidhjes se ofruar te klienteve.
 • Njeh te gjitha veglat e ofruara (portals, configurator tools etj) nga furnitoret e paisjeve per te krijuar oferte te kompletuar teknike dhe financaire.
 • Njeh nivelin e çmimeve të produkteve të tij në tregun vendas.
 • Ne bashkepunim me stafin e shitjes te mbledhe kerkesat e klienteve dhe te pergatise materiale sqaruese dhe prezantuese, mbi produkte ekzistuese dhe te reja ne interes te klientit apo te procesit te shitjeve.
 • Te shkruaje zgjidhjen e kerkuar sipas ekspertizes qe disponon, ne rast kerkese per ofertim.
 • Te ofroje suport pre dhe post sales (te natyres informuese dhe keshilluese).
 • Te dizenjoje/ krijoje specifikimet teknike per projekte, sipas nevojave dhe kerkesave te biznesit.
 • Te raportoje ne menyre frekuente mbi aktivitetin e ushtruar, dhe te sugjeroje hapat e rradhes per te realizuar detyrat/objektivat e përcaktuara.
 • Te kryeje me përpikmëri çdo detyrë të posacme që i ngarkohet nga superiori dhe te raportoje në kohë sipas afateve të përcaktuara për përmbushjen e tyre.
 • Njeh mirë sistemin e kodifikimit të produkteve.
 • Bashkëpunon me departamentin e importeve për një ecuri normale të kohës së furnizimit.
 • Te njohe dhe zbatoje me perpikmeri procedurat operacionale, Instruksione Pune dhe rregulloret e punes te lidhura me postin.
 • Është përgjegjës të përgatitet dhe te marre certifikimet që kompania i ngarkon.

Per te aplikuar ju lutem dergoni CV-te dhe dokumente te tjera qe vertetojne kualifikimet tuaja ne adresen e_mail: humanresources@itd-ks.com

Deadline per te aplikuar: 19 shtator 2018

Raporto

Report icon 0178065b5e305511a09c5097349c95290c3389a781530832904743d32b19e424

Shkruani në detaje shqetësimin tuaj.


Keni ndonjë problem rreth kësaj shpallje?