ITD PRISHTINE SHPK kerkon te punesoje: 

Inxhinier i Shitjeve per CCTV (Closed-circuit television) dhe Rrjete.

KËRKESAT BAZË PËR ARSIMIM, KUALIFIKIM, EKSPERIENCË: 

 • Bachelor Degree ne Shkenca Kompjuterike, si Inxhinieri Kompjuterike, Elektronike apo te ngjashme me to.
 • Njohuri te mira ne IT. Servera Storage, Network/ Security, CCTV
 • Njohuri hyrese ne Project Management
 • Aftesi te mira organizative
 • Aftesi te mira komunikuese
 • Aftesi te mira te punes ne grup

DETYRA DHE PËRGJEGJËSI:

 • Te ofroje keshillim dhe zgjidhje teknike per prezantimin tek klienti te produkteve specifike apo zgjidhje te kompanise ne fazat e shitjes.
 • Ne bashkepunim me stafin e shitjes te mbledhe kerkesat e klienteve dhe te pergatise materiale sqaruese, dhe prezantuese, mbi produkte ekzistuese dhe te reja ne interes te klientit apo te procesit te shitjeve
 • Te shkruaje zgjidhjen e kerkuar sipas ekspertizes qe disponon, ne rast kerkese per ofertim.
 • Te suportoje ekipin e shitjes nepermjet takimeve ne terren, prezantimeve, aktiviteteve marketing.
 • Te komunikoje ne menyre te pavarur me vendoret, ne situata ku nevojitet nderhyrje e shpejte per te organizuar prezantime me natyre technical presales.
 • Te ofroje suport pre dhe post sales (te natyres informuese dhe keshilluese).
 • Është përgjegjës të përgatitet dhe te marre certifikimet që kompania i ngarkon.
 • Te raportoje ne menyre frekuente mbi aktivitetin e ushtruar, te pergatise gjithmone Minutes of Meeting dhe te sugjeroje hapin e rradhes per te ndjekur klientet.
 • Te kryeje me përpikmëri çdo detyrë të posacme që i ngarkohet nga superiori dhe te raportoje në kohë sipas afateve të përcaktuara për përmbushjen e tyre.
 • Te dizenjoje/ krijoje specifikimet teknike per projekte, sipas nevojave dhe kerkesave te biznesit.
 • Te identifikoje mundesi te reja shitje ne klientet ekzistente apo ata te rinj.
 • Te bashkepunoje ngushte me klientet dhe te organizoje vizita frekuente me natyre prezantim zgjidhjesh apo produktesh te reja qe jane identifikuar me kohen, dhe jane perzgjedhur si produkte potenciale nepermjet analizave up-selling.
 • Te kryeje rolin e Sales Manager per partner te vegjel dhe te mesem.
 • Te kryeje takime periodike ne te gjithe partneret me qellim sigurim sa me shume opurtunitete prej tyre.
 • Te njohe dhe zbatoje me perpikmeri procedurat operacionale, IP dhe rregulloret e punes te lidhura me postin.

Per te aplikuar ju lutem dergoni CV-te dhe dokumente te tjera qe vertetojne kualifikimet tuaja ne adresen e_mail: humanresources@itd-ks.com

Deadline per te aplikuar: 19 shtator 2018

Raporto

Report icon 0178065b5e305511a09c5097349c95290c3389a781530832904743d32b19e424

Shkruani në detaje shqetësimin tuaj.


Keni ndonjë problem rreth kësaj shpallje?