Pozita:Ekspert për kursin “Orientim dhe këshillim në karrierë” në Programin ASSET “Përkrahje adoleshentëve pas mësimit të rregullt” të USAID-it


 

Punëdhënësi:Qendra për Arsim e Kosovës (KEC)


 

Data e fillimit të angazhimit:1 tetor 2018
Data e përfundimit të angazhimit:31 maj 2020

 

Pëshkrimin e plotë të detyrave të punës mund ta shkarkoni këtu: Përshkrimi i detyrave të punës

Me rastin e aplikimit duhet të dorëzoni CV-në tuaj dhe ofertën financiare me çmim për ditë pune (bruto) në email adresën asset@kec-ks.org deri më 12 shtator 2018, 16:30h.

Kandidatët luten të specifikojnë pozitën për të cilën aplikojnë në email.

Vetëm kandidatët e përzgjedhur në listën e ngushtë do të kontaktohen. Përzgjedhja e kandidatëve do të bëhet në bazë të kualifikimit dhe ofertës financiare.

Raporto

Report icon 0178065b5e305511a09c5097349c95290c3389a781530832904743d32b19e424

Shkruani në detaje shqetësimin tuaj.


Keni ndonjë problem rreth kësaj shpallje?