Detyrat dhe përgjegjësitë:

 • Pranimi, regjistrimi dhe sistemimi i faturave shitëse, blerëse, shpenzimeve, importeve;
 • Përcjell llogaritë e arkëtueshme dhe të pagueshme,si dhe bënë barazimin e kartelave të tyre.
 • Përcjellja dhe barazimi i inventarit (mallerave) në bashkëpunim me depoistët e ndërmarrjes.
 • Ofron informata relevante dhe me kohë sipas kërkesave të menaxhmentit të kompanisë;
 • Detyra të tjera të kërkuara nga mbikëqyrësi;

Kriteret e punësimit:

 • Të ketë diplomë Universitare të Fakultetit Ekonomik,
 • Përvojë pune së paku 2 vjeçare në kontabilitet dhe financa;
 • Aftësi në organizimin dhe menaxhimin e punës;
 • Shkathtësi kompjuterike të aplikacioneeve të paketës Microsoft Office;
 • Aftesi shume te mira komunikimi;
 • Njohja e programeve financiare është përparësi;

Udhëzime rreth aplikimit:

Te gjithe te interesuarit duhet te dergojne CV-n, si dhe te percaktojne pozicionin per te cilen aplikojne, ne email: info@medruplast.com; 045/496-000;

Raporto

Report icon 0178065b5e305511a09c5097349c95290c3389a781530832904743d32b19e424

Shkruani në detaje shqetësimin tuaj.


Keni ndonjë problem rreth kësaj shpallje?