Përgjegjësitë dhe detyrat kryesore të pozitës:

 • Kujdeset për mirëmbajtjen dhe riparimin e automjeteve të kompanisë;
 • Kujdeset për kryerjen e servisimeve të rregullta të automjeteve;
 • Ndërmerr masa të nevojshme parandaluese si inspektimi, testimi, lubrifikimi i automjeteve;
 • Kujdeset për automjetet e kompanisë, për gjendjen teknike të tyre dhe evidenton dëmtimet e bëra;
 • Si dhe bën punë të ngjashme në këtë fushë.

Çka presim nga kandidatët:

 • Qasje me përgjegjësi dhe përkushtim të lartë në punë;
 • Të jenë të motivuar për punë;
 • Të jenë të gatshëm për pune ekipore;
 • Të kenë aftësi komunikuese dhe menaxhuese;
 • Iniciativë dhe aftësi të punojnë të pavarur dhe nën presion.

Kriteret e punësimit:

 • Diplomë e shkollës së mesme, e preferueshme të ketë shkollim profesional;
 • Të ketë përvojë pune si automekanik;
 • Aftësi të mira komunikuese;
 • Të jetë i gatshëm për pune ekipore;
 • Patentë shofer të kategorisë B.

Procedura e aplikimit:

Të interesuarit mund të dërgojnë CV-në e tyre në hr@rugove.eu duke specifikuar qartë pozitën për të cilën po aplikojnë. Vetëm kandidatët që hyjnë në rrethin e ngushtë do të njoftohen dhe ftohen në intervistë.

Raporto

Report icon 0178065b5e305511a09c5097349c95290c3389a781530832904743d32b19e424

Shkruani në detaje shqetësimin tuaj.


Keni ndonjë problem rreth kësaj shpallje?