REPUBLIKA E KOSOVËS / REPUBLIKA KOSOVA / REPUBLIC OF KOSOVA
QEVERIA E KOSOVËS / VLADA KOSOVA / GOVERNMENT OF KOSOVA

MINISTRIA E BUJQËSISË, PYLLTARISË DHE ZHVILLIMIT RURAL MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVO I RURALNOG RAZVOJA MINISTRY OF AGRICULTURE, FORESTRY AND RURAL DEVELOPMENT

Në pajtim me dispozitat e Ligjit për Shërbimin Civil të Republikës së Kosovës, neni 12, paragrafi 4, Ministria e Bujqësisë, Pylltarisë dhe Zhvillimit Rural bën:
REKRUTIM
Titulli i vendit të punës: Bashkëpunëtor profesional për analiza fiziko – kimike në verë
Ref: DVV -05/ MSHV
Departamenti: Vreshtarisë dhe Verëtarisë
Koeficienti: 7
Vendi i punës: Rahovec
Lloji i kontratës: “Marrëveshje për Shërbime të Veçanta” kohëzgjatje 6 muaj

Detyrat e punës:
Përgatit dhe prezanton planin, me të priturat përkatëse, për shqyrtim dhe miratim te Shefi i Divizionit të Laboratorit të Enologjisë;
Të ketë aftësi organizative, posaçërisht në punët në laborator dhe i gatshëm për zbatimin e detyrave që dalin nga fushëveprimi i laboratorit;
Regjistrim dhe evidentimin e mostrave të pranuara të verës, mbajtjen e librit të pranimit Përcjellë dhe përgatit të gjitha dokumentet për standardin e cilësisë ISO IEC 17025…
Realizon evidentimin dhe regjistrimin në Kaveko të raporteve të analizave të kryera sipas kërkesave të kompanive;
Mban koordinim të ngushtë me Divizionet e Departamenti për Vreshtari dhe Verëtari dhe partner tjerë të mundshëm;
Të ketë aftësi për krijimin e rrjeteve specifike për trajnime dhe arsimim siç janë ato për çështje që kanë të bëjnë me punën në laborator;
Grumbullimin, analizimin dhe shpërndarjen e te dhënave dhe kërkesave ne vende përkatëse duke marrë parasysh organizatat qe punojnë me Divizionit të Laboratorit të Enologjisë;
Sipas nevojës kryen edhe punë të tjera nga fushëveprimi i punës së vet brenda Divizionit të Laboratorit të Enologjisë Kryen edhe punë tjera që i cakton Shefi i Divizionit të Laboratorit.
Kualifikimet dhe përvoja:

Diploma Universitare e Fakultetit të Kimisë Inxhinierike
Diploma Universitare e Fakultetit të Teknologjisë
2 vite përvojë pune në profesion;

Data e shpalljes: 27.03.2019 Data e mbylljes: 01.04.2019

Shërbimi Civil i Kosovës i shërben të gjithë popullit të Kosovës, dhe mirëpret aplikacionet prej meshkujve dhe femrave të të gjitha komuniteteve kosovare.
Aplikacionet e pakompletuara nuk do te meren parasysh. Vetëm kandidatët që hyjnë në listën e përzgjedhur do të informohen. Dokumentet duhet te jenë fotokopje përndryshe nuk kthehen.
Procedura e Aplikimit: Formularët për aplikim mund të mirren dhe dorëzohen në Divizionit e Personelit në Ministrinë e Bujqësisë, Pylltarisë dhe Zhvillimit Rural, Ndërtesa e Ish Partive Politike në Prishtinë, nr.237 – 240 kati II zona C. Për shkak te numrit të madh të kërkesave të pranuara,vetëm kandidatët e përzgjedhur në listën e ngushtë do të kontaktohen.

Ky konkurs apo kjo shpallje skadon ne ora 1:00am, Monday April 1st, 2019

Raporto

Report icon 0178065b5e305511a09c5097349c95290c3389a781530832904743d32b19e424

Shkruani në detaje shqetësimin tuaj.


Keni ndonjë problem rreth kësaj shpallje?