Climasan ka hapur konkurs pune për pozitën “Depoist”

DETYRAT DHE PËRGJEGJËSITË

 • Mirëmbajtja e deposë brenda dhe jashtë
 • Shkarkimi i mallit nga kamionët transportues dhe vendosja e mallit në depo
 • Renditja e artikujve në depo sipas instruksioneve të përgjegjësit
 • Përgatitja e mallit sipas porosive ditore përkatëse
 • Ngarkimi i mallit deri në mjetin liferues
 • Kujdesi i theksuar për mosdëmtimin e mallit nga faktorë të ndryshëm
 • Përdorimi i drejtë i mjeteve të punës
 • Kontrollimi i gjendjes së deposë në fillim dhe mbarim të orarit të punës
 • Pranimi i mallit sipas faturave hyrëse
 • Evidentimi dhe raportimi i mungesave apo mallit të dëmtuar tek përgjegjësi
 • Dalja e mallit sipas faturave shitëse në dy kopje nga të cilat një arkivohet në vend të sigurt tek depoisti, ndërsa kopja tjetër së bashku me mallin i dorëzohet vozitësit
 • Përcjellja vizuele e mallit gjatë pranim/dorëzimit përkatësisht hyrje/daljeve
 • Evidentimi dhe raportimi i menjëhershëm i vërejtjeve të bëra gjatë punës tek përgjegjësi
 • Përkujdesja për mallin e ekspozuar në depo
 • Komunikimi profesional dhe sjellja e dinjitetshme me klientët
 • Regjistrimi i deposë një herë në çdo 6 muaj përkatësisht çdo herë kur e kërkon përgjegjësi
 • Bartja e uniformës së kompanisë
 • Gjatë kryerjes së punëve dhe detyrave të punës do të zbatojë dhe do t’i përmbahet politikave dhe procedurave interne të caktuara nga ana e Menaxhmentit
 • Të jetë i besueshëm, i drejtë dhe të ruan me besnikëri interesat dhe informacionet konfidenciale të kompanisë
 • Kryen edhe punë dhe detyra të tjera e që ndërlidhen me pozitën
 • Për punën e ngarkuar është përgjegjës dhe raporton para Menaxherit të Operacioneve

Kriteret

 • Minimumi 2 vitë pervojë pune në pozita të ngjashme
 • Preferohet shkollim i lartë
 • Të jet i besueshëm dhe i drejtë
 • Të jetë i gatshëm të punojë në grup dhe individualisht
 • Të jetë i gatshëm të punojë nën presion
 • Të jetë fleksibil dhe i përshtatshëm për të punuar në orar të ndryshëm
 • Të posedojë patentë shofer kategoria B

Të gjithë të interesuarit mund të dergojnë CV në email adresën:  info@climasan-ks.com, afati i aplikimit është i hapur deri me datën 05.02.2019.

Raporto

Report icon 0178065b5e305511a09c5097349c95290c3389a781530832904743d32b19e424

Shkruani në detaje shqetësimin tuaj.


Keni ndonjë problem rreth kësaj shpallje?